maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

 

Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės litanija

ŽYMĖS:
Litanijos

Kýrie, eléison! Christe, eléison! Kýre, eléison!

Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

 

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!

Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Marija, melski už mus!

Šventoji Dievo Gimdytoja,

Šventoji Mergelių Mergele,

Šventasis Juozapai,

Šventoji Kūdikėlio Jėzaus Terese,

Šventoji švenčiausiojo Veido Terese,

Mažoji Jėzaus gėlele,

Šventosios Dvasios mylimoji,

Dievo meilės pilnoji,

Atsidavusi Dievo tarnybai,

Deganti Jėzaus meile,

Visuomet nusižeminusioji,

Dievo Motinos stebuklingai išgydytoji,

Galingoji pas Dievą,

Dievo gerumo skelbėja,

Dvasinės kūdikystės mokytoja,

Švenčiausiojo Sakramento garbintoja,

Gilaus tikėjimo pavyzdy,

Nekaltoji lelija,

Meilingoji rože,

Garbingoji dangaus gėlele,

Atsižadėjimo paveiksle,

Kryželių mylėtoja,

Didžioji atgailotoja,

Dorybių žvaigžde,

Vienuolių pavyzdy,

Vadove į dangų,

Nelaimingųjų gelbėtoja,

Skausmų ramintoja,

Vargšų užtarėja,

Misijų globėja,

Dangaus rožių dalytoja,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, 
atleisk mums, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, 
išklausyk mus, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, 
pasigailėk mūsų!

 

Melski už mus, šventoji Terese. 
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų.

 

Melskimės. Gailestingasis Viešpatie Dieve, šventajai Teresei užtariant, išklausyk mūsų nuolankių maldavimų. Sutvirtink mūsų tikėjimą, uždek mūsų širdyse savo meilę, leisk mums pažinti ir įvykdyti Tavo šventąją valią, kad būtume verti su šventąja Terese ir visais šventaisiais amžinai Tave garbinti. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.