maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Šeštinių procesija

1. Kristaus į dangų žengimui paminėti šiandien LIETUVOJE daroma Šeštinių procesija. Joje dalyvaudami, mes drauge su apaštalais palydime dangun žengiantį Atpirkėją.

Pradžioje prie altoriaus vieną kartą giedamas priegiesmis, o paskui – giesmė, einant apie bažnyčią.

Priegiesmis

Žengęs į dangų stebuklingai, 
Dievo Sūnau, atleidi mums gailestingai. 
Tikime tave prisikėlusį, 
mums dangų atvėrusį, 
nuo amžinosios mirties mus išgelbėjusį, 
aleliuja, aleliuja.

2. Kunigas užgieda giesmė Linksma diena, kurios baigiamsis posmas šiandien giedamas šitaip:

Šventuoju dangun žengimu * duok mums kalčių atleidimą, * tegul ir mus džiaugsmas ima! * Aleliuja, aleliuja, aleliuja!

3. Sugrįžus prie didžiojo altoriaus, pabvaizduojant Išganytojo žengimą į dangų, triskart pakeliamas procesijos kryžius, giedant priegiesmį, o po to giedamas kreipinys ir malda.

Priegiesmis ir malda

Žengiu pas savo Tėvą – jūsų Tėvą, 
savo Dievą – jūsų Dievą, aleliuja.

Kunigas: Į aukštybes žengdamas Kristus, aleliuja.
Visi: Išvaduotus nuodėmės belaisvius nusivedė į dangų, aleliuja.

Melskimės. – 
Dieve, tavo Sūnus, su didžia galia žengdamas į dangų,
su savimi nusivedė išvaduotus nuodėmės belaisvius; †
tesuteikia ir mums tų malonių, * 
kurių savo prisikėlimo bendrininkams 
suteikė tasai mūsų Viešpats Jėzus Kristus, † 
kuris su tavimi gyvena ir viešpatauja per amžius. –

Visi: Amen.

4. Mišios po procesijos pradedamos Garbės himnu, praleidus visa kita.

RM 1987, p. 1114

ŽYMĖS: