maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Atskamba balsas

Muzika grigališkojo himno „Conditor alme siderum“.

ŽYMĖS:
Adventas

ATSKAMBA BALSAS iš aukštai ­ * ramina ilgesį žmogaus. * Nakties tamsa jau traukiasi, * šviesa pasklido iš dangaus.

2 Beribe meile gimstanti, * gaivinki širdis alkstančias, * žvaigžde žibėk padangėse, * viltim nuskaidrinki kančias.

3 Ateik greičiau, Sūnau dangaus, * ir amžių amžiais viešpatauk; * malonės aušrą žemėn leisk, * nušvieski saulės spinduliais.

4 Teskamba amžina garbė * Tau, Tėve, Sūnų siuntusiam, * ir Sūnui, nūn ateinančiam, * ir Dvasiai, širdis guodžiančiai.

LM 1996