maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

 

Mergelės Marijos (Loreto) litanija

Kýrie, eléison! Christe, eléison! Kýrie, eléison!

Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

 

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!

Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Marija, melski už mus!

Šventoji Dievo Gimdytoja,

   Šventoji Mergelių Mergele,

   Motina Kristaus,

Motina Bažnyčios,

Motina gailestingumo,

   Motina Dievo malonės,

   Motina vilties,

Motina tyriausioji,

Motina skaisčiausioji,

   Motina nepalytėtoji,

   Motina nesuteptoji,

Motina meilingoji,

Motina stebuklingoji,

   Motina geroji patarėja,

   Motina Sutvėrėjo,

Motina Išganytojo,

Mergele išmintingoji,

   Mergele garbingoji,

   Mergele šlovingoji,

Mergele galingoji,

Mergele maloningoji,

   Mergele ištikimoji,

   Teisybės paveiksle,

Išminties soste,

Mūsų linksmybės priežastie,

   Dvasios inde,

   Garbės inde,

Įstabusis maldingumo inde,

Paslaptingoji rože,

   Dovydo bokšte,

   Balčiausiasis bokšte,

Aukso namai,

Sandoros skrynia,

   Dangaus vartai,

   Aušros žvaigžde,

Ligonių sveikata,

Nusidėjėlių gynėja,

   Keliaujančiųjų priebėga,

   Nuliūdusiųjų paguoda,

Krikščionių pagalba,

Karaliene angelų,

   Karaliene patriarchų,

   Karaliene pranašų,

Karaliene apaštalų,

Karaliene kankinių,

   Karaliene išpažinėjų,

   Karaliene mergelių,

Karaliene visų šventųjų,

Karaliene be gimtosios nuodėmės pradėtoji,

   Karaliene į dangų paimtoji,

   Karaliene šventojo rožinio,

Karaliene šeimos,

Karaliene taikos,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, 
atleisk mums, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, 
pasigailėk mūsų!

 

TAVO APGYNIMO ŠAUKIAMĖS, * šventoji Dievo Gimdytoja! * Mūsų maldų neatmeski mūsų reikaluose, * bet nuo visokių pavojų mus visados gelbėk.* Mergele garbingoji ir palaimintoji, * mūsų Valdove, mūsų Tarpininke, mūsų Užtarėja, * su savo Sūnumi mus sutaikink, * savo Sūnui mus paveski, * savo Sūnui mus atiduoki!

 

Melski už mus, šventoji Dievo Gimdytoja!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

 

Melskimės. Meldžiame Tave, Viešpatie Dieve, Švenčiausiajai Mergelei Marijai užtariant, leisk mums, savo žmonėms, išsigelbėti iš dabartinių sielvartų, visados džiaugtis sielos bei kūno sveikata ir gėrėtis amžinąja linksmybe. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Kyrie, eleison.
Christe, eleison.
Kyrie, eleison.
Christe, audi nos.
Christe, exaudi nos.
Pater de caelis, Deus, miserere nobis.
Fili, Redemptor mundi, Deus, miserere nobis.
Spiritus Sancte, Deus, miserere nobis.
Sancta Trinitas, unus Deus, miserere nobis.
Sancta Maria, ora pro nobis.
Sancta Dei Genetrix, ora pro nobis.
Sancta Virgo virginum, ora pro nobis.
Mater Christi, ora pro nobis.
Mater Ecclesiae, ora pro nobis.

Mater Misericordiae, ora pro nobis.
Mater divinae gratiae, ora pro nobis.

Mater Spei, ora pro nobis.
Mater purissima, ora pro nobis.

Mater castissima, ora pro nobis.
Mater inviolata, ora pro nobis.
Mater intemerata, ora pro nobis.
Mater immaculata, ora pro nobis.
Mater amabilis, ora pro nobis.
Mater admirabilis, ora pro nobis.
Mater boni consilii, ora pro nobis.
Mater Creatoris, ora pro nobis.
Mater Salvatoris, ora pro nobis.

Virgo prudentissima, ora pro nobis.
Virgo veneranda, ora pro nobis.
Virgo praedicanda, ora pro nobis.
Virgo potens, ora pro nobis.
Virgo clemens, ora pro nobis.
Virgo fidelis, ora pro nobis.
Speculum iustitiae, ora pro nobis.
Sedes sapientiae, ora pro nobis.
Causa nostrae laetitiae, ora pro nobis.
Vas spirituale, ora pro nobis.
Vas honorabile, ora pro nobis.
Vas insigne devotionis, ora pro nobis.
Rosa mystica, ora pro nobis.
Turris Davidica, ora pro nobis.
Turris eburnea, ora pro nobis.
Domus aurea, ora pro nobis.
Foederis arca, ora pro nobis.
Ianua caeli, ora pro nobis.
Stella matutina, ora pro nobis.
Salus infirmorum, ora pro nobis.
Refugium peccatorum, ora pro nobis.

Solacium migrantium, ora pro nobis
Consolatrix afflictorum, ora pro nobis.
Auxilium Christianorum, ora pro nobis.
Regina Angelorum, ora pro nobis.
Regina Patriarcharum, ora pro nobis.
Regina Prophetarum, ora pro nobis.
Regina Apostolorum, ora pro nobis.
Regina Martyrum, ora pro nobis.
Regina Confessorum, ora pro nobis.
Regina Virginum, ora pro nobis.
Regina Sanctorum omnium, ora pro nobis.
Regina sine labe originali concepta, ora pro nobis.
Regina in caelum assumpta, ora pro nobis.
Regina sacratissimi Rosarii, ora pro nobis.
Regina familiae, ora pro nobis.
Regina pacis, ora pro nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, parce nobis, Domine.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, exaudi nos, Domine.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.


V. Ora pro nobis, sancta Dei Genitrix,
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.


Concede nos famulos tuos, quaesumus,
Domine Deus, perpetua mentis et corporis sanitate gaudere: et,
gloriosa beatae Mariae semper Virginis intercessione,
a praesenti liberari tristitia,
et aeterna perfrui laetitia.
Per Christum Dominum nostrum.
Amen.

Apie

Marijos litanija, kuria jau XII amžiuje buvo meldžiamasi, kilo iš Šventųjų litanijos. Jau IX amžiuje joje buvo minimi trys Marijos titulai: Šventoji Marija, Dievo Gimdytoja ir Mergelių Mergelė. Bėgant amžiams įsigalėjo paprotys joje kreiptis į Mariją vis naujais titulais, kilusiais daugiausia iš Šventojo Rašto mąstymų, kol susiformavo savarankiška litanija. Labiausiai paplito dvi Marijos litanijos: Venecijos ir Loreto, pastaroji  gerai žinoma mums. Paprastai litanija viešai atliekama ypač gegužės mėnesį. Kviečiama rinktis jos maldai į bažnyčią ar šeimose, ar su kaimynais. 

MMV, kAK

Apie Loreto litaniją plačiau:

Litaniae Lauretanae / Litany of Loreto