maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

 

Šiluvos Švč. Mergelės Marijos litanija

Kýrie, eléison! Christe, eléison! Kýrie, eléison!

Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

 

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!

Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Marija, melski už mus!

Šventoji Dievo Gimdytoja,

Dievo Sūnaus Motina,

Kristaus Motina,

Šventoji Marija, Dievo mums duotoji,

Krikščionių Karaliene,

Dievą mylinčiųjų Motina,

Dievo meilės paveiksle,

Dievo valios mylėtoja,

Dievo garbės ugnyne,

Dievo garbės inde,

Kantrybės pamoksle,

Dievo malonių pilnoji,

Šventųjų grožybe,

Dievo gailestingumo laive,

Tikėjimo tvirtybe,

Baugiųjų drąsa,

Stebuklingoji užtarėja,

Nusiminusiųjų paguoda,

Verkiančiųjų ramintoja,

Dievo Bažnyčios gynėja,

Persekiotojų nugalėtoja,

Pasaulio ir Dangaus linksmybe,

Vargšų globėja,

Dievo malonių dalytoja,

Mūsų laimės troškėja,

Skubiausia žmonių pagalba,

Didžiausia nusidėjėlių gynėja,

Marija galingoji,

Marija gailestingoji,

Mūsų išganymo žvaigžde,

Lydėtoja tikruoju keliu,

Mūsų pas Dievą vedėja,

Šiluvos vaduotoja,

Lietuvos mylėtoja,

Tikinčiųjų galybe,

Žūstančiųjų viltie,

Užkietėjusiųjų graudintoja,

Kenčiančiųjų stiprintoja,

Ligonių sveikata,

Prispaustųjų laisve,

Tikėjimo, vilties ir meilės mokytoja,

Eucharistijos moterie,

Marija, Tavęs šaukiamės,

Tavo viltimi guodžiamės,

Mes, nusidėjėliai, meldžiam Tave, Viešpatie!

Nuodėmes atleisti mums teikis,

Dievo rykštes nuo mūsų atitolinti teikis,

Gilų ir karštą tikėjimą mumyse uždegti teikis,

Šventosios Dvasios ugnį mumyse įžiebti teikis,

Šventu Dievo mokymu mus apšviesti teikis,

Gerų ir uolių dvasios tėvų mums duoti teikis,

Tikrojo tikėjimo pamilimą duoti teikis,

Dievo meilės liepsną mumyse kurstyti teikis,

Varguose kantrybės mums suteikti teikis,

Mūsų reikaluose mus išklausyti teikis,

Mums didelę išganymo viltį suteikti teikis,

Kad mes iš tikrojo tikėjimo neišklystume,

Kad už tikėjimą kentėti ir mirti nebijotume,

Mus į tikrąją atgailą atvesti teikis,

Marijos užtarimą ir globą laiduoti teikis,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, 
atleisk mums, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!

 

Melski už mus, stebuklingoji Šiluvos Mergele!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

 

Melskimės. Gailestingasis Dieve, lenkiamės Tau ir iš širdies gelmių prašome: mūsų meilingiausiajai Karalienei Marijai užtariant, dėl begalinių savo Sūnaus Jėzaus nuopelnų savo žmones šventumu, tyrumu ir nuolankumu išpuoški, kad ištikimai Tave, mūsų Gėrį, šioje žemėje garbintume ir galėtume danguje per amžius Tavimi džiaugtis. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.