maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

ŽYMĖS:

Pradžios giesmė

TESKAMBA ŠVENTA GIESMĖ Mergelei skaisčiausiai, * visada tebus garbė Motinai kilniausiai!


TU, MARIJA, GELBĖT MŪS, meldžiame, skubėki, * mūsų neapleisk kovoj ir varge padėki.

2 Dievui teesie šlovė nesibaigiančioji, * gailestingam Viešpačiui garbė amžinoji.

Himnas

1 SVEIKA, DANGAUS VALDOVE, mūsų Užtarėja! * Sveika, skaisti Mergele, Motina Marija!

2 Tu Dievo visagalio sutverta kilniausia * iš visos žmonijos pati nekalčiausia.

3 Tu amžinojo Tėvo mylima dukrelė, * Sūnaus pasirinktoji Motina Mergelė.

4 Tu su Dvasia Šventąja amžiais sužadėta, * tarp angelų tau Dievas skyrė pirmą vietą.

Meldimai

K. Prieš visus amžius Dievas išrinko Mariją!  –
A. Kad ji būtų jo Sūnaus Gimdytoja!

K. MARIJA, UŽTARKI MUS meldžiančius!  –
A. Ir mūsų šauksmas tave tepasiekia!

Melskimės. Šventoji Marija, dangaus Karaliene, Dievo Sūnaus Gimdytoja, * pasaulio Valdove ir visų mūsų dangiškoji Motina! * Tu nė vieno neniekini ir neatstumi, * todėl meilingai pažvelki į mus ir išprašyki iš mylimojo savo Sūnaus mums nuodėmių atleidimą, * kad visi, kurie pamaldžiai minime tavo Nekaltąjį Prasidėjimą, * patektume į amžinosios laimės šalį. * Tesuteikia tai mūsų Viešpats Jėzus Kristus, * kuris, būdamas Dievas, su Tėvu ir Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. – A. Amen.

K. Marija, užtarki mus meldžiančius!  –
A. Ir mūsų šauksmas tave tepasiekia!

K. Garbinkime Viešpatį!  –
A. Dėkojame Dievui!

K. Kristuje mirusieji Dievo gailestingumu tegul ilsisi ramybėje.  –
A. Amen.

Kiekviena valanda pradedama giesme TU, MARIJA, GELBĖT MŪS, o pabaigiama MARIJA, UŽTARKI MUS ir atsaką lydinčia malda bei kreipiniais.