maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

MARIJOS VALANDOS: Dienos baigiamoji

Kiekviena valanda pradedama giesme TU, MARIJA, GELBĖT MŪS, o pabaigiama MARIJA, UŽTARKI MUS ir atsaką lydinčia malda bei kreipiniais. Čia pateikti pilni tekstai.

ŽYMĖS:

UŽTARK VISUS MUS SŪNUI, dangaus Karaliene, * kad atleistų mums kaltes, laimintų kiekvieną. 


TU, MARIJA, GELBĖT MŪS, meldžiame, skubėki, * mūsų neapleisk kovoj ir varge padėki.

2 Dievui teesie šlovė nesibaigiančioji, * gailestingam Viešpačiui garbė amžinoji.

Himnas

SVEIKA, O NEKALČIAUSIA, paimta į dangų; * sveika, per Sūnų gavus sostą tokį brangų!

2 Didi dangaus Valdove, Motina Marija, * atminki čia, šioj žemėj, vargstančią žmoniją.

3 Taip Jėzus tau kalbėjo, kai ant kryžiaus mirė: * kad Motina mums būtum, Jis tave paskyrė.

4 Tu mums davei brangiausią Kristų Atpirkėją, * būki ir dabar tu Jam mūsų Užtarėja.

Meldimai

K. Tavo vardas, Marija, kvapus kaip balzamas!  –
A. Mes tave didžiai pamilome!

K. MARIJA, UŽTARKI MUS meldžiančius!  –
A. Ir mūsų šauksmas tave tepasiekia!

Melskimės. Šventoji Marija, dangaus Karaliene, Dievo Sūnaus Gimdytoja, * pasaulio Valdove ir visų mūsų dangiškoji Motina! * Tu nė vieno neniekini ir neatstumi, * todėl meilingai pažvelki į mus ir išprašyki iš mylimojo savo Sūnaus mums nuodėmių atleidimą, * kad visi, kurie pamaldžiai minime tavo Nekaltąjį Prasidėjimą, * patektume į amžinosios laimės šalį. * Tesuteikia tai mūsų Viešpats Jėzus Kristus, * kuris, būdamas Dievas, su Tėvu ir Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. – A. Amen.

K. Marija, užtarki mus meldžiančius!  –
A. Ir mūsų šauksmas tave tepasiekia!

K. Garbinkime Viešpatį!  –
A. Dėkojame Dievui!

K. Kristuje mirusieji Dievo gailestingumu tegul ilsisi ramybėje.  –
A. Amen.