maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

MARIJOS VALANDOS: Valandų paaukojimas

ŽYMĖS:

ATNEŠAM TAU PRIE KOJŲ  savo meilę šventą, * vainiką tavo garbei, iš giesmių nupintą.

2 Priimki jį, Marija, kad ir taip jau menką: * daugiau ką paaukoti – jėgų neužtenka.

3 Vaikai mes tavo esam: Motina, atminki – * šioj žemėj mus globoki, guoski ir raminki.

4 Šventu keliu dorybės eit mus išmokyki * ir mirimo valandą meiliai aplankyki.

Meldimai

K. Savo Nekaltu Prasidėjimu, Marija, paskatink mus siekti šventumo! –
A. Kad visi galėtume patekti į dangaus laimę!

Melskimės. Dieve, Tu Nekaltu Švenčiausiosios Mergelės Marijos Prasidėjimu paruošei tinkamą Gimdytoją savo Sūnui, * o leisdamas jai drauge su juo už mus kentėti, padarei ir mūsų dvasios Motina. * Prašome Tave: * kaip dėl to dieviškojo savo Sūnaus numatytos mirties nuopelnų apsaugojai ją nuo visokios sutepties, * taip ir mums, jos užtariamiems, leisk skaistiems pas Tave sugrįžti. * Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. – A. Amen.