maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Šv. Motinos Teresės iš Kalkutos litanija

ŽYMĖS:
Litanijos

Kýrie, eléison! Christe, eléison! Kýre, eléison!

Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!

Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Marija, melski už mus!

Šventoji Marija, mergelių Karaliene,

Šventoji Marija, Gailestingumo Motina, 

Šventoji Marija, mūsų Motina ir Globėja varguose, 

Šventoji Motina Terese iš Kalkutos, 

Šv. Motina Terese, Dievo tarnaite nuo jaunystės,

Šv. Motina Terese, paklusnioji Dievo valiai,

Šv. Motina Terese, jaunimo mokytoja ir auklėtoja,

Šv. Motina Terese, palikusi viską iš meilės benamiam artimui,

Šv. Motina Terese, atsidavusi tarnauti artimui Kristuje,

Šv. Motina Terese, Meilės misioniere,

Šv. Motina Terese, apaštalinio gyvenimo pavyzdy,

Šv. Motina Terese, pasaulyje pasklidusių Meilės Misionierių įkūrėja,

Šv. Motina Terese, semianti jėgų iš maldos ir Eucharistijos,

Šv. Motina Terese, giliai persmelkta Kristaus dvasios,

Šv. Motina Terese, save išeikvojusi Kristaus tarnystei neturtingiausiems,

Šv. Motina Terese, ištikimai ir tobulai vykdanti Dievo valią,

Šv. Motina Terese, vienuolinio pašaukimo garbe,

Šv. Motina Terese, romi ir nuolanki žmonių akivaizdoje,

Šv. Motina Terese, mokanti pasiaukoti ir dovanoti save iki galo,

Šv. Motina Terese, pamaldumo pavyzdy,

Šv. Motina Terese, tylos pavyzdy,

Šv. Motina Terese, krikščioniškojo gerumo pavyzdy,

Šv. Motina Terese, krikščioniškosios meilės pavyzdy,

Šv. Motina Terese, meilės apaštalų šviečiantis pavyzdy,

Šv. Motina Terese, evangelinio gailestingumo pavyzdy,

Šv. Motina Terese, pamilusi Jėzaus neturtą,

Šv. Motina Terese, ištikimai sekanti Jėzaus neturtu,

Šv. Motina Terese, nuolankumo mokytoja,

Šv. Motina Terese, vargšų ir ligonių globėja,

Šv. Motina Terese, atstumtųjų ir apleistųjų ieškotoja ir prieglobsti,

Šv. Motina Terese, paniekintųjų ir užmirštųjų guodėja,

Šv. Motina Terese, našlaičių motina ir varguolių sese,

Šv. Motina Terese, Dievo paguodos ir pagalbos mirštantiesiems versme,

Šv. Motina Terese, nupuolusiųjų ir užkietėjusiųjų gelbėtoja,

Šv. Motina Terese, meilingai pasilenkianti prie kiekvieno žmogaus likimo,

Šv. Motina Terese, kiekviename žmoguje ieškanti Kristaus ir jį sutinkanti,

Šv. Motina Terese, laiminti širdis meilės jėga,

Šv. Motina Terese, besidžiaugianti šventųjų šlove danguje,

Šv. Motina Terese, mūsų užtarėja prie Dievo sosto,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, 
atleisk mums, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, 
išklausyk mus, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, 
pasigailėk mūsų!

 

Melski už mus, šv. Motina Terese,
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų.

 

Melskimės. Viešpatie ir Išganytojau, davęs mums šventąją Motiną Teresę kaip savo gailestingosios meilės kiekvienam žmogui atspindį ir pripildęs ją uolumo kovoje už artimą, ypač už vargingiausius ir pasaulio paniekintuosius, uždek mus karštu troškimu eiti tais keliais, kuriuos šventoji Motina Teresė pramynė iš meilės Tau. Padaryk, kad jos užtariami pajėgtume tinkamai pagelbėti savo artimiesiems jų medžiaginiuose ir dvasiniuose reikaluose. Tegul jos malda išprašo mums malonės dovaną gailestingai atsiliepti į jų poreikius, taip pat nuolankiai žvelgti į save kaip į nenaudingus tarnus, darančius tik tai, ką privalome atlikti kaip pareigą. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.