maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

VIEŠPATIES VAKARIENĖ: Pradžia ir Žodžio liturgija

Įžangos priegiesmis Plg. Gal 6, 14

Didžiuokimės mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kryžiumi,
kuriame slypi mūsų išganymas, gyvenimas ir prisikėlimas,
kuriuo mes esame išgelbėti ir išvaduoti.

Garbės himną giedant, skambinama varpais, o jį baigus, neskambinama iki Velyknakčio.

Garbė Dievui aukštybėse...

Pradžios malda

Dieve, susirinkome paminėti šventosios Vakarienės, kurioje tavo vienatinis Sūnus Jėzus Kristus, prieš eidamas mirti, visiems laikams paliko Bažnyčiai naują Auką ir savo meilės pokylį; leisk mums, Viešpatie iš šios paslapties nuolat semtis meilės dvasios ir gyvenimo pilnatvės.

ŽODŽIO LITURGIJA
ŽYMĖS: