maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Būk pagarbintas

ŽYMĖS:

„BŪK PAGARBINTAS, gamtos Kūrėjau!“ * Šaukia žemė ir dangus kartu, * gieda paukščių chorai, siaudžia vėjai: „Būk pagarbintas per amžius Tu!“

2 Tavo vardas saulėj įrašytas, * jūroj ir viršūnėse kalnų. * Tavo kelias žvaigždėm nusagstytas * ir žiedais žibučių mėlynų.

3 Tau banguoja platūs vandenynai, * ošia ir žaliuoja Tau miškai. * Spindi ant kalnų balti sniegynai, * kyla į padanges Tau arai.

4 Tau pašvaistė šiaurėje plevena, * skrodžia debesis ugnies žaibai. * Tau šaltinių vandenys sruvena, * žydi sodai, pievos ir laukai.