maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 
Šv. Juozapas

Šv. Juozapo litanija

ŽYMĖS:
Litanijos

Kýrie, eléison! Christe, eléison! Kýrie, eléison!

Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

 

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!

Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Marija, melski už mus!

Šventasis Juozapai, 

Garbingasis Dovydo palikuoni,

Patriarchų šviesybe,

Dievo Gimdytojos sužadėtini,

Atpirkėjo saugotojau,

Drovusis Švenčiausiosios Mergelės saugotojau,

Dievo Sūnaus maitintojau,

Stropusis Kristaus gynėjau,

Kristaus tarne,

Išganymo bendradarbi,

Šventosios šeimos galva,

Juozapai teisingasis,

Juozapai tyrasis,

Juozapai išmintingasis,

Juozapai tvirtasis,

Juozapai klusnusis,

Juozapai ištikimasis,

Juozapai kantrusis,

Neturto mylėtojau,

Darbininkų pavyzdy,

Šeimos gyvenimo puošmena,

Nekaltųjų saugotojau,

Šeimų stiprybe,

Atrama sunkumuose,

Vargdienių paguoda,

Ligonių viltie,

Tremtinių globėjau,

Prislėgtųjų globėjau,

Vargstančiųjų globėjau,

Mirštančiųjų užtarėjau,

Piktųjų dvasių baime,

Šventosios Bažnyčios globėjau,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, 
atleisk mums, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, 
išklausyk mums, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!

 

Viešpats paskyrė jį savo namų tvarkytoju!
Ir visų savo turtų valdytoju!

 

Melskimės. Dieve, savo nuostabia Apvaizda Tu išrinkai šventąjį Juozapą savo Švenčiausiajai Gimdytojai sužadėtiniu. Mes žemėje jį garbiname kaip globėją, o jis danguje tebūna mūsų užtarėjas. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

Apie

Šv. Juozapo metais, 2021 m. gegužės 1 d., Bažnyčios liturgijoje minint Šv. Juozapą Darbininką, Vatikane buvo paskelbtas Kulto ir sakramentų kongregacijos laiškas, patvirtintas popiežiaus Pranciškaus, visiems vyskupų konferencijų pirmininkams, kuriuo nurodoma septyniomis naujomis invokacijomis papildyti Šv. Juozapo litaniją.

LVK informacija apie pasikeitimus Šv. Juozapo litanijoje (2021-05-21).