maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 
Švč. Jėzaus Širdis

 

Švč. Jėzaus Širdies litanija

ŽYMĖS:
Litanijos

Kýrie, eléison! Christe, eléison! Kýrie, eléison!

Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

 

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!

Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Jėzaus Širdie, Sūnaus amžinojo Tėvo, pasigailėk mūsų!

Jėzaus Širdie, Mergelėje Motinoje Šventosios Dvasios sutvertoji,

Jėzaus Širdie, su Dievo žodžiu esmingai sujungtoji,

Jėzaus Širdie, begalinės didybės,

Jėzaus Širdie, šventoji Dievo bažnyčia,

Jėzaus Širdie, Aukščiausiojo padangte,

Jėzaus Širdie, Dievo namai ir dangaus vartai,

Jėzaus Širdie, liepsnojantis meilės židiny,

Jėzaus Širdie, teisingumo ir meilės buveine,

Jėzaus Širdie, gerumo ir meilės pilnoji,

Jėzaus Širdie, visų dorybių gelme,

Jėzaus Širdie, visokios pagarbos vertoji,

Jėzaus Širdie, visų širdžių valdove,

Jėzaus Širdie, išminties ir žinojimo lobyne,

Jėzaus Širdie, dievybės pilnatve,

Jėzaus Širdie, Tėvo mylimiausioji,

Jėzaus Širdie, visiems malonių teikiančioji,

Jėzaus Širdie, visos žmonijos išsiilgtoji,

Jėzaus Širdie, kantrioji ir gailestingoji,

Jėzaus Širdie, dosni Tavęs besišaukiantiems,

Jėzaus Širdie, gyvybės ir šventumo šaltini,

Jėzaus Širdie, permaldavime už mūsų nuodėmes,

Jėzaus Širdie, baisiai išniekintoji,

Jėzaus Širdie, mūsų nedorybių įskaudintoji,

Jėzaus Širdie, ligi mirties paklusnioji,

Jėzaus Širdie, ietimi pervertoji,

Jėzaus Širdie, paguodos šaltini,

Jėzaus Širdie, mūsų gyvenime ir prisikėlime,

Jėzaus Širdie, taikos ir ramybės davėja,

Jėzaus Širdie, nuodėmių auka,

Jėzaus Širdie, Tavimi pasitikinčiųjų išganyme,

Jėzaus Širdie, mirštančiųjų viltie,

Jėzaus Širdie, visų šventųjų džiaugsme,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, 
išklausyk mus, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!

 

Jėzau, romusis ir nuolankiaširdi!
Padaryk mūsų širdį panašią į savo Širdį!

 

Melskimės. Visagali amžinasis Dieve, pažvelk į savo Sūnaus Širdį ir į tai, kaip ji Tave pagarbino bei kuo Tau už nusidėjėlius atsilygino. Mūsų prašomas pasigailėti, maloniai mums atleisk vardan savo Sūnaus Jėzaus Kristaus, kuris su Tavimi gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen.