maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

 

Kristaus – Kunigo ir Aukos – litanija

ŽYMĖS:
Litanijos

Kýrie, eléison! Christe, eléison! Kýrie, eléison!

Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

 

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!

Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Jėzau, Kunige per amžius, pasigailėk mūsų.

Jėzau, Dievo pavadintas Kunigu pagal Melchizedeko pavyzdį,

Jėzau, Kunige, kurį Dievas patepė Šventąja Dvasia ir galybe, 

Jėzau, Kunige didysis,

Jėzau, Kunige, iš žmonių paimtas,

Jėzau, Kunige, žmonėms paskirtas,

Jėzau, Kunige mūsų tikėjimo,

Jėzau, Kunige, kuris esi vertas didesnės garbės negu Mozė,

Jėzau, Kunige tikrosios šventovės,

Jėzau, Kunige būsimųjų gėrybių,

Jėzau, Kunige šventas, nekaltas ir skaisčiausias,

Jėzau, Kunige ištikimiausias,

Jėzau, Kunige gailestingiausias,

Jėzau, Kunige pasiaukojantis,

Jėzau, karštai mylintis Dievą ir žmones,

Jėzau, per amžius tobulas,

Jėzau, Kunige, kuris įžengei į dangų,

Jėzau, Kunige, sėdintis Visagalio dešinėje aukštybėse,

Jėzau, Kunige, užtariantis mus Dievo akivaizdoje,

Jėzau, Kunige, kuris mums atvėrei naują ir gyvą kelią,

Jėzau, Kunige, kuris pamilai mus ir savo Krauju nuplovei mūsų nuodėmes,

Jėzau, Kunige, kuris pats save atidavei kaip auką ir ostiją Dievui,

Jėzau, Auka Dievo ir žmonių,

Jėzau, Auka šventoji,

Jėzau, Auka skaisčioji,

Jėzau, Auka, Dievo priimtoji,

Jėzau, Auka susitaikymo,

Jėzau, Auka iškilmingoji,

Jėzau, Auka šlovės,

Jėzau, Auka taikos,

Jėzau, Auka permaldavimo,

Jėzau, Auka išganymo,

Jėzau, Auka, kuria pasitikime ir per kurią galime drąsiai eiti prie Dievo,

Jėzau, Auka, kuri iš dviejų padarė vieną,

Jėzau, Auka, nuo pasaulio pradžios aukotoji,

Jėzau, Auka, gyva per visus amžius,

Būk mums gailestingas, atleisk mums, Jėzau!

Būk mums gailestingas, išklausyk mus, Jėzau!

Nuo visokių piktybių išgelbėk mus, Jėzau!

Nuo neapgalvoto atėjimo tarnauti Bažnyčiai

Nuo šventvagystės nuodėmės

Nuo nesivaldymo dvasios

Nuo pinigų vaikymosi

Nuo visokio godumo

Nuo bažnytinio turto blogo naudojimo

Nuo pasaulio ir jo tuštybių meilės

Nuo netinkamo šventųjų Paslapčių atlikimo

Per amžinąją savo Kunigystę

Per šventąjį Dieviškumo patepimą, kuriuo Dievas Tėvas Tave padarė Kunigu

Per savo kunigiškąją dvasią

Per savo tarnavimą, kuriuo žemėje išgarsinai savo Tėvą

Per kruviną savęs paaukojimą vieną kartą ant Kryžiaus

Per tą pačią auką, kasdien altoriuje atnaujinamą

Per Dievo valdžią, kurią kaip vienintelis ir nematomas Kunigas vykdai per savo kunigus

Kad visų Bažnyčios tarnų šventą dievobaimingumą išlaikyti teiktumeis, Tave meldžiame, išklausyk mus, Viešpatie!

Kad juos pripildytum savo kunigystės dvasios, 

Kad kunigų lūpos saugotų mokslą, 

Kad į savo pjūtį nepailstančių darbininkų atsiųsti teiktumeis, 

Kad savo tarnus liepsnojančiais deglais paverstum,

Kad ganytojus pagal savo Širdį pažadinti teiktumeis,

Kad visi kunigai būtų be priekaištų ir be dėmės,

Kad visi, kurie pamatys altorių tarnus, Viešpatį pagarbintų,

Kad aukotų Tau aukas teisingai,

Kad per juos Švenčiausiojo Sakramento šlovę išplatinti teiktumeis,

Kunige ir Auka, 

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, 
atleisk mums, Jėzau!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, 
išklausyk mus, Jėzau!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, 
pasigailėk mūsų, Jėzau!

 

Jėzau, didysis Kunige, išgirsk mus. 
Jėzau, didysis Kunige, išklausyk mus.

 

Melskimės. Dieve, Bažnyčios Šventintojau ir Sarge, pažadink joje per savo Dvasią tinkamus ir ištikimus šventųjų slėpinių tvarkytojus, kad per jų tarnavimą ir pavyzdį, Tau padedant, krikščionys eitų išgelbėjimo keliu. 

Tu įsakei besimeldžiantiems ir pasninkaujantiems mokiniams paskirti Paulių ir Barnabą darbui, kuriam juos numatei, būk dabar su savo besimeldžiančia Bažnyčia ir parodyk tuos, kuriuos išrinkai savo tarnybai. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.