maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

 

Kristaus Kraujo litanija

Kýrie, eléison! Christe, eléison! Kýrie, eléison!

Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

 

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!

Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Kristaus, amžinojo Tėvo vienatinio Sūnaus, Kraujau, išgelbėk mus!

Kristaus, įsikūnijusio Dievo Žodžio, Kraujau,

Kristaus, Naujojo ir Amžinojo Testamento, Kraujau,

Kristaus Kraujau, Alyvų sode sruvenęs žemėn,

Kristaus Kraujau, tekėjęs nuplakant,

Kristaus Kraujau, ištryškęs erškėčiais vainikuojant,

Kristaus Kraujau, išlietas ant kryžiaus,

Kristaus Kraujau, mūsų išganymo kaina,

Kristaus Kraujau, be kurio nėra atleidimo,

Kristaus Kraujau, eucharistini sielų gėrime ir apsiplovime,

Kristaus Kraujau, gailestingumo srove,

Kristaus Kraujau, piktosios dvasios nugalėtojau,

Kristaus Kraujau, kankinių tvirtume,

Kristaus Kraujau, išpažinėjų jėga,

Kristaus Kraujau, skaistumo šaltini,

Kristaus Kraujau, svyruojančiųjų stiprybe,

Kristaus Kraujau, vargstančiųjų pagalba,

Kristaus Kraujau, verkiančiųjų paguoda,

Kristaus Kraujau, atgailaujančiųjų viltie,

Kristaus Kraujau, mirštančiųjų gyvybe,

Kristaus Kraujau, širdžių ramybe ir malonume,

Kristaus Kraujau, amžinosios laimės laide,

Kristaus Kraujau, skaistyklos vėlių vaduotojau,

Kristaus Kraujau, visokios garbės ir šlovės vertasis,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, 
išklausyk mus, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, 
pasigailėk mūsų!

 

Savo Krauju atpirkai mus, Viešpatie!
Ir padarei iš mūsų Dievo karalystę!

 

Melskimės. Visagali amžinasis Dieve, vienatinį savo Sūnų Tu paskyrei pasaulio Atpirkėju ir panorėjai būti permaldautas jo Krauju, todėl suteik mums malonę, kad mes tą Kraują, kaip savo išganymo kainą didžiai gerbtume ir jo galybe būtume apsaugoti nuo visokių blogybių žemėje, o danguje galėtume džiaugtis amžinaisiais atpirkimo vaisiais. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.