maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Jėzaus Vardo litanija

ŽYMĖS:
Litanijos

Kýrie, eléison! Christe, eléison! Kýrie, eléison!

Jėzau, išgirsk mus! Jėzau, išklausyk mus!

 

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!

Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Jėzau, Dievo Sūnau,

Jėzau, Tėvo atspindy,

Jėzau, amžinai spinduliuojančioji šviesa,

Jėzau, garbės valdove,

Jėzau, teisingumo saule,

Jėzau, Mergelės Marijos Sūnau,

Jėzau meilingasis,

Jėzau nuostabusis,

Jėzau, galingasis Dieve,

Jėzau, ateities Tėve,

Jėzau, išganymo skelbėjau,

Jėzau galingasis,

Jėzau kantrusis,

Jėzau klusnusis,

Jėzau romusis ir nuolankiaširdi,

Jėzau, skaistumo mylėtojau,

Jėzau, mūsų mylėtojau,

Jėzau, taikos Dieve,

Jėzau, gyvybės davėjau,

Jėzau, dorybių mokytojau,

Jėzau, uolusis sielų gelbėtojau,

Jėzau, mūsų Dieve,

Jėzau, mūsų priegloba,

Jėzau, vargšų tėve,

Jėzau, tikinčiųjų brangenybe,

Jėzau, gerasis ganytojau,

Jėzau, tikroji šviesa,

Jėzau, amžinoji išmintie,

Jėzau, begalini gerume,

Jėzau, mūsų kely ir gyvenime,

Jėzau, angelų džiaugsme,

Jėzau, patriarchų valdove,

Jėzau, apaštalų mokytojau,

Jėzau, evangelistų įkvėpėjau,

Jėzau, kankinių tvirtume,

Jėzau, išpažinėjų šviesa,

Jėzau, mergelių skaistume,

Jėzau, visų šventųjų vainike,

Būk mums maloningas, atleisk mums Jėzau!

Būk mums maloningas, išklausyk mus Jėzau!

Nuo visokio blogio gelbėk mus, Jėzau!

Nuo visokių nuodėmių

Nuo Tavęs įžeidimo

Nuo velnio žabangų

Nuo neskaisčių polinkių

Nuo amžinosios mirties

Nuo Tavo įkvėpimų niekinimo

Savo gimimu iš Marijos

Savo kūdikystės žavesiu

Savo dievišku gyvenimu

Savo darbais ir sielvartais

Savo kančia ir kruvinu prakaitu

Savo vienatve, kenčiant ant kryžiaus,

Savo merdėjimu

Savo mirtimi ir palaidojimu

Savo prisikėlimu iš numirusių

Savo įžengimu į dangų

Švenčiausiojo Sakramento dovana

Savo džiaugsmais ir palaima

Savo garbe amžinąja

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Jėzau!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Jėzau!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!

 

Jėzau, išgirsk mus! Jėzau, išklausyk mus!

 

Melskimės. Leisk mums, Viešpatie, visuomet Tavęs išganingai bijoti ir Tave nuoširdžiai mylėti, nes Tu niekuomet nenustoji vadovavęs tiems, kurie Tave myli. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.