maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

I dalis. Džiaugsmo slėpiniai

ŽYMĖS:

I. Angelo apreiškimas Marijai

1. Angelas Gabrielius buvo Dievo pasiųstas į Galilėjos miestą, kuris vadinasi Nazaretas, pas mergelę, sužadėtą su vyru, vardu Juozapas, iš Dovydo namų; o mergelės vardas buvo Marija. 

2. Atėjęs pas ją, angelas tarė: „Sveika, malonėmis apdovanotoji! Viešpats su tavimi!“ 

3. Išgirdusi šiuos žodžius, ji sumišo ir galvojo sau, ką reiškia toks sveikinimas. 

4. O angelas jai tarė: „Nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą!“ 

5. Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi. 

6. Jisai bus didis ir vadinsis Aukščiausiojo Sūnus. 

7. Viešpats Dievas duos jam jo tėvo Dovydo sostą; jis viešpataus Jokūbo namuose per amžius, ir jo viešpatavimui nebus galo.“ 

8. Marija paklausė angelą: „Kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro?“ 

9. Angelas jai atsakė: „Šventoji Dvasia nužengs ant tavęs, ir Aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu; todėl ir tavo kūdikis bus šventas ir vadinamas Dievo Sūnumi.“ 

10. Tada Marija atsakė: „Štai aš Viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakei“. Ir angelas pasitraukė. (Lk 1,26–38)

Galima įterpti ir Jėzaus titulą, pagal apmąstomą slėpinį:

   Sveika, Marija, malonės pilnoji! Viešpats su Tavimi. Tu pagirta tarp moterų, ir pagirtas Angelo apreikštas Tavo Sūnus, Jėzus.  
   Šventoji Marija, Dievo Motina, melsk už mus, nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą. Amen. 

Dieve, Tavo valia amžinasis Žodis prisiėmė žmogaus kūną iš Mergelės Marijos, idant mus atpirktų. Leisk tapti Jo dieviškosios prigimties dalininkais visiems, kurie tiki Jį esant tikrą Dievą ir tikrą žmogų. Jis gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen.

II. Marija lanko Elzbietą

1. Tomis dienomis Marija susiruošusi skubiai iškeliavo į Judėjos kalnyno miestą. 

2. Ji nuėjo į Zacharijo namus ir pasveikino Elzbietą. 

3. Vos tik Elzbieta išgirdo Marijos sveikinimą, jos įsčiose šoktelėjo kūdikis, 

4. o pati Elzbieta pasidarė kupina Šventosios Dvasios. 

5. Ji balsiai sušuko: „Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų 

6. ir palaimintas tavo įsčių vaisius! 

7. Iš kur man ta garbė, kad mano Viešpaties motina aplanko mane?! 

8. Štai vos tik tavo pasveikinimo garsas pasiekė mano ausis, šoktelėjo iš džiaugsmo kūdikis mano įsčiose. 

9. Laiminga įtikėjusi, jog išsipildys, kas Viešpaties jai pasakyta.“ 

10. Marija prabilo: „Mano siela šlovina Viešpatį!“ (Lk 1, 39–47)

   Sveika, Marija, malonės pilnoji! Viešpats su Tavimi. Tu pagirta tarp moterų, ir pagirtas Joną pradžiuginęs Tavo Sūnus, Jėzus...

Visagali amžinasis Dieve, Tu Švenčiausiąją Mergelę Mariją, laukiančią dieviškojo Sūnaus užgimimo, įkvėpei aplankyti Jono Krikštytojo motiną Elzbietą. Suteik malonę, kad mes taip pat būtume klusnūs Šventajai Dvasiai ir su Marija šlovintume Tave per amžius. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

III. Išgelbėtojo gimimas

1. Anomis dienomis išėjo ciesoriaus Augusto įsakymas surašyti visus valstybės gyventojus. 

2. Toks pirmasis surašymas buvo padarytas Kvirinui valdant Siriją. Taigi visi keliavo užsirašyti, kiekvienas į savo miestą. 

3. Taip pat ir Juozapas ėjo iš Galilėjos miesto Nazareto į Judėją, į Dovydo miestą, vadinamą Betliejumi, nes buvo kilęs iš Dovydo namų ir giminės. 

4. Jis turėjo užsirašyti kartu su savo sužadėtine Marija, kuri buvo nėščia. 

5. Jiems tenai esant, prisiartino metas gimdyti, ir ji pagimdė savo pirmgimį sūnų, suvystė jį vystyklais ir paguldė ėdžiose, nes jiems nebuvo vietos užeigoje.

6. Toje apylinkėje nakvojo laukuose piemenys ir, pakaitomis budėdami, sergėjo savo bandą. 

7. Jiems pasirodė Viešpaties angelas, ir juos nutvieskė Viešpaties šlovės šviesa.

8. Jie labai išsigando, bet angelas jiems tarė: „Nebijokite! 

9. Štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. 

10. Šiandien Dovydo mieste jums gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas.“ (Lk 2, 1–11)

   Sveika, Marija, malonės pilnoji! Viešpats su Tavimi. Tu pagirta tarp moterų, ir pagirtas Betliejuje gimęs Tavo Sūnus, Jėzus...

Dieve, Tu šiandien kelrode žvaigžde tautoms apreiškei savo vienatinį Sūnų. Teikis mus, Tave tikėjimu jau pažįstančius, nuvesti ten, kur regėsime visą Tavo didybę. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

IV. Išgelbėtojo paaukojimas šventykloje

1. Pasibaigus Mozės Įstatymo nustatytoms apsivalymo dienoms, [Juozapas ir Marija] nunešė kūdikį į Jeruzalę paaukoti Viešpačiui, – 

2. kaip parašyta Viešpaties Įstatyme: Kiekvienas pirmgimis berniukas bus pašvęstas Viešpačiui, – 

3. ir duoti auką, kaip pasakyta Viešpaties Įstatyme: Porą purplelių arba du balandžiukus.“

4. Jeruzalėje gyveno žmogus, vardu Simeonas. 

5. Jis buvo teisus ir dievobaimingas vyras, laukiantis Izraelio paguodos, ir Šventoji Dvasia buvo su juo. 

6. Jam buvo Šventosios Dvasios apreikšta, kad jis nemirsiąs, kol pamatysiąs Viešpaties Mesiją. 

7. Šventosios Dvasios paragintas, jis atėjo dabar į šventyklą. 

8. Įnešant gimdytojams kūdikį Jėzų, kad pasielgtų, kaip Įstatymas reikalauja, Simeonas jį paėmė į rankas, šlovino Dievą ir sakė:

9. „Dabar gali, Valdove, kaip buvai žadėjęs, leisti savo tarnui ramiai iškeliauti, nes mano akys išvydo Tavo išgelbėjimą, kurį tu prirengei visų tautų akivaizdoje:

10. šviesą pagonims apšviesti ir tavosios Izraelio tautos garbę.“ (Lk 2, 22–32)

   Sveika, Marija, malonės pilnoji! Viešpats su Tavimi. Tu pagirta tarp moterų, ir pagirtas paaukotas šventykloje Tavo Sūnus, Jėzus...

Visagali amžinasis Dieve, nuolankiai maldaujame Tavo didybę: kaip vienatinis Tavo Sūnus, nuolankiai žmogiškąjį kūną priėmęs, šiandien yra paaukotas šventykloje, taip ir mums leisk tyromis širdimis Tau pasiaukoti. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

V. Jėzaus atradimas šventykloje

1. Jo gimdytojai kasmet eidavo į Jeruzalę švęsti Velykų. 

2. Kai Jėzui sukako dvylika metų, šventės papročiu jie nuvyko į Jeruzalę. 

3. Iškilmėms pasibaigus ir jiems grįžtant atgal, vaikas Jėzus pasiliko Jeruzalėje, bet gimdytojai to nepastebėjo. 

4. Manydami jį esant keleivių būryje, jie nuėjo dienos kelią, paskui pradėjo ieškoti jo tarp giminių bei pažįstamų. 

5. Nesuradę grįžo jo beieškodami į Jeruzalę.

6. Pagaliau po trijų dienų rado jį šventykloje, sėdintį tarp mokytojų, besiklausantį jų ir juos beklausinėjantį. 

7. Visi, kurie jį girdėjo, stebėjosi jo išmanymu ir atsakymais. 

8. Pamatę jį, gimdytojai labai nustebo, ir jo motina jam tarė: „Vaikeli, kam mums taip padarei?! Štai tavo tėvas ir aš su sielvartu ieškome tavęs.“ 

9. O jis atsakė: „Kam gi manęs ieškojote? 

10. Argi nežinojote, kad man reikia būti savo Tėvo reikaluose?“ (Lk 2, 41–49)

   Sveika, Marija, malonės pilnoji! Viešpats su Tavimi. Tu pagirta tarp moterų, ir pagirtas šventykloje atrastasTavo Sūnus, Jėzus...

Dieve, šventąją Šeimą davęs gražiausiu pavyzdžiu, padėk mums ja sekti kasdienėmis dorybėmis ir tarpusavio meile, kad paskui galėtume tavo dangiškuose namuose džiaugtis amžinu atpildu. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.