maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 
Velyknaktis

VELYKNAKTIS: Krikšto liturgija

Jeigu yra krikštijamųjų: vardais pavardėmis pakviečiami prie krikštyklos (vandens indo) katekumenai, jei tokių yra; juos lydi krikštatėviai. Jei bus krikštijami kūdikiai, juos tėvai su krikštatėviais atneša susirinkusios bendruomenės akivaizdon.

Procesijoje priekyje eina patarnautojas su velykine žvake, paskui jį – katekumenai su krikštatėviais ar kūdikius nešantys tėvai su krikštatėviais, tuomet – patarnautojai, kunigas ir žmonės.

Kunigo kreipimasis ir litanijos giedojimas

Kunigo kreipimasis, jeigu yra krikštijamųjų:
Brangieji, sutartinai maldaukime visagalį Tėvą, kad šiems mūsų broliams ir seserims sustiprintų šventą viltį ir juos, prie atgimimo versmės atėjusius, apglėbtų meilinga pagalba.

Jeigu vanduo laiminamas nesant krikštijamųjų:
Brangieji, karštai melskime visagalį Dievą Tėvą pašventinti šitą vandenį, kad tie, kurie iš jo atgims, būtų priskirti prie Dievo vaikų Kristuje.

Litanija 

Du giedotojai gieda litaniją. Visi atsakinėja stovėdami (Velykų laikas!).

Kyrie, eleison. Kyrie, eleison!
Christe, eleison. Christe, eleison!
Kyrie, eleison. Kyrie, eleison!

Šventoji Marija, Dievo Motina, melski už mus!
Šventasis Mykolai, melski už mus!
Šventieji Dievo angelai, melskite už mus!
Šventasis Jonai Krikštytojau, melski už mus!
Šventasis Juozapai, melski už mus!
Šventasis Petrai ir Pauliau, melskite už mus!
Šventasis Andriejau, melski už mus!
Šventasis Jonai, melski už mus!
Šventoji Marija Magdaliete, melski už mus!
Šventasis Steponai, melski už mus!
Šventasis Ignotai Antiochieti, melski už mus!
Šventasis Laurynai, melski už mus!
Šventoji Perpetua ir Felicita, melskite už mus!
Šventoji Agniete, melski už mus!
Šventasis Grigaliau, melski už mus!
Šventasis Augustinai, melski už mus!
Šventasis Atanazai, melski už mus!
Šventasis Bazilijau, melski už mus!
Šventasis Martynai, melski už mus!
Šventasis Benediktai, melski už mus!
Šventasis Pranciškau ir Domininkai, melskite už mus!
Šventasis Pranciškau Ksaverai, melski už mus!
Šventasis Jonai Marija Vianėjau, melski už mus!
Šventasis Kazimierai, melski už mus!
Šventoji Kotryna Sieniete, melski už mus!
Šventoji Jėzaus Terese, melski už mus!
Visi Dievo šventieji ir šventosios, melskite už mus!

Būk mums maloningas gelbėk mus, Viešpatie!
Nuo visokio blogio gelbėk mus, Viešpatie!
Nuo visokių nuodėmių gelbėk mus, Viešpatie!
Nuo amžinosios mirties gelbėk mus, Viešpatie!
Savo šventuoju įsikūnijimu gelbėk mus, Viešpatie!
Savo mirtimi ir prisikėlimu iš numirusių gelbėk mus, Viešpatie!
Šventosios Dvasios atsiuntimu apaštalams gelbėk mus, Viešpatie!

Mes nusidėjėliai meldžiam tave, išklausyk mus!

Jei yra krikštijamųjų:
Šituos išrinktuosius Krikšto malone atgimdyti teikis, meldžiam tave, išklausyk mus!

Jei nėra krikštijamųjų:
Šį vandenį savo malone palaiminti ir atgimdymo galia apdovanoti teikis, meldžiam tave, išklausyk mus!

Visuomet:
Jėzau, Dievo Sūnau, meldžiam tave, išklausyk mus!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išgirsk mus!
Kristau, išklausyk mus! Kristau, išklausyk mus!

Jei yra krikštijamųjų, kunigas, sudėjęs rankas, gieda ar skaito šią maldą:
Melskimės. Būk su mumis, visagali Dieve, kai mes teikiame tavo sakramentus, ir atsiųsk savo vaikų įsūnystės dvasią iš Krikšto vandens tau atgimstantiems žmonėms, idant mūsų nuolankus patarnavimas tavąja galia būtų vaisingas. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.

Visi: Amen.

Vandens palaiminimas ir Krikštas

Krikšto vandens palaiminimas

Jei yra krikštijamųjų, kunigas palaimina Krikšto vandenį tokia malda:

Dieve, Tu panorėjai savo neregimąja galia per regimus sakramentus daryti nuostabius darbus ir sukūrei vandenį tokių savybių, kurios gražiai ženklina Krikšto malonę.

Dieve, pačioje pasaulio pradžioje Tavoji Dvasia viršum vandenų pleveno, teikdama vandens prigimčiai šventinimo galią.

Dieve, Tu mūsų atgimimo Krikštą pavaizdavai ir tvano vandeniu, kai tas pats gaivalas turėjo sunaikinti nuodėmes ir duoti pradžią dorybėms.

Dieve, Tu Abraomo vaikams leidai sausomis kojomis pereiti Raudonąją jūrą, kad iš faraono vergijos išvaduota tauta būtų krikščionijos pirmavaizdis.

Dieve, Tavo Sūnus Jėzus Kristus, Jono pakrikštytas Jordano vandeniu, buvo pateptas Šventąja Dvasia, o kybodamas ant kryžiaus, iš savo perdurto šono kartu su krauju vandenį išliejo.

Prisikėlęs iš numirusių, jis mokiniams savo įsakė: „Eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios.“

Būk tad, Viešpatie, maloningas savo Bažnyčiai ir teikis atverti jai Krikšto šaltinį. Tegul šis vanduo iš Šventosios Dvasios gauna tavo vienatinio Sūnaus malonę, kad pagal tavo paveikslą sukurtasis žmogus, Krikšto sakramentu nuo visų praeities nešvarumų nuplautas, iš vandens ir Šventosios Dvasios atsikeltų į naują nekaltumą.

Merkdamas Velykų žvakę į vandenį, sako:
Tenužengia, Viešpatie, per tavo Sūnų į šį vandenį Šventosios Dvasios galybė,

laikydamas žvakę vandenyje, tęsia:
kad visi Krikštu mirusieji ir palaidotieji su Kristumi kartu su juo ir prisikeltų gyventi.
Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.

Visi: Amen.

Žvakė iškeliama iš vandens; žmonės atsako:
Garbė pasaulio Kūrėjui,
Krikšto malonių Davėjui!

Atsemiama vandens Krikštui ir pašlakstymams.

Krikštas bei Sutvirtinimas

Dabar krikštijami katechumenai suaugusiųjų Krikšto apeigomis, pradedant piktosios dvasios atsižadėjimu bei tikėjimo išpažinimu.

Suaugusieji katechumenai tuojau po Krikšto sutvirtinami vyskupo arba juos krikštijančio kunigo.

Po to krikštijami kūdikiai...

Paskui atnaujinami Krikšto pažadai. 

Vandens pašlakstymams palaiminimas

Jei nėra krikštijamųjų, kunigas palaimina vandenį pašlakstymams:
Brangūs broliai ir seserys, karštai maldaukime Viešpatį Dievą, kad palaimintų šitą vandenį, kuriuo būsime šlakstomi mūsų Krikšto atminimui. Tegul Viešpats mus stiprina, kad liktume ištikimi gautai Šventajai Dvasiai.

Trumpai mintimis pasimeldus, rankas sudėjęs, kunigas gieda ar skaito:
Viešpatie Dieve,
maloningai aplankyk savo žmones,
budinčius šią šventąją naktį.
Minėdami nuostabų mūsų sukūrimą
ir dar nuostabesnį atpirkimą,
meldžiame: pašventink ✠ šį vandenį,
kurį esi sutvėręs,
kad teiktų laukams derlingumą,
o mūsų kūnui atgają ir švarą.

Vandenį Tu padarei ir savo gailestingumo nešėju.
Tu juo išvadavai iš vergijos savąją tautą
ir tyruose malšinai jos troškulį.

Vėliau pranašai skelbė,
kad juo sudarysi su žmonėmis naują sandorą.
Pagaliau vandeniu, kurį Jordane pašventino Kristus,
atgimimo maudynėje atnaujinai
mūsų pažeistą prigimtį.

Šitas vanduo mums teprimena mūsų Krikštą,
tegaivina mumyse jo dvasią
ir teduoda dalytis
džiaugsmu tų mūsų tikėjimo brolių ir seserų,
kurie yra krikštijami šią šventą Velykų naktį.

Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.

Visi: Amen.

Krikšto pažadų atnaujinimas

Visi stovi ir laiko rankose užžiebtas žvakes, kunigas prabyla:
Brangūs tikintieji, Velykų paslaptimi per Krikštą mes esame kartu su Kristumi palaidoti, kad su juo pradėtume naują gyvenimą. Todėl, pabaigę Gavėnią, atnaujinkime šventojo Krikšto pažadus, kuriais kitados esame atsižadėję piktosios dvasios bei jos darbų ir pasižadėję tarnauti Dievui šventojoje Katalikų Bažnyčioje.

Taigi:
Ar atsižadate piktosios dvasios?
Visi: Atsižadu!

Ar atsižadate visų jos darbų?
Visi: Atsižadu!

Ar atsižadate visų jos vilionių?
Visi: Atsižadu!

Arba:

Ar atsižadate nuodėmės, kad gyventumėte Dievo vaikų laisvėje?
Visi: Atsižadu!

Ar atsižadate blogio vilionių, kad nevergautumėte nuodėmei?
Visi: Atsižadu!

Ar atsižadate pasaulio dvasios, kad galėtumėte sekti Kristumi?
Visi: Atsižadu!

Ar tikite visagalį Dievą Tėvą, dangaus ir žemės Sutvėrėją?
Visi: Tikiu!

Ar tikite Jėzų Kristų, vienatinį jo Sūnų, mūsų Viešpatį, kuris gimė iš Mergelės Marijos, buvo nukankintas ir palaidotas, prisikėlė iš numirusių ir sėdi Tėvo dešinėje?
Visi: Tikiu!

Ar tikite Šventąją Dvasią, šventąją visuotinę Bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą?
Visi: Tikiu!

Visagalis Dievas, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvas, vandens nuplovimu ir Šventosios Dvasios galia atleidęs mums nuodėmes ir suteikęs naują malonės gyvybę, teišlaiko mus vienybėje su Viešpačiu Jėzumi Kristumi, kad visi pasiektume amžinąjį gyvenimą.
Visi: Amen.

Pašlakstymas
Kunigas šlaksto žmones švęstu vandeniu. Visi gieda:
Priegiesmis

Regėjau versmę, trykštančią
iš šventovės dešiniojo šono, aleliuja;
ir visi, kuriuos vanduo tas pasiekė,
buvo išgelbėti ir gieda: aleliuja, aleliuja!

Naujakrikščiai nuvedami į savo vietą prie tikinčiųjų.

Po pašlakstymo kunigas grįžta prie kėdės ir ten, praleidęs tikėjimo išpažinimą, pradeda visuotinę maldą, kurioje pirmą kartą dalyvauja naujakrikščiai.

ŽYMĖS: