maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

VELYKNAKTIS: Žodžio liturgija


Velyknakčio Žodžio liturgijos skaitiniai 

[ Pirmasis ir antrasis skaitiniai turi ir trumpąją formą. A, B, ir C metai skiriasi tik Evangelijomis. ]


Šiai vigilijai, visų vigilijų motinai, pateikiami devyni skaitiniai: septyni iš Senojo Testamento ir du (epistolė ir Evangelija) – iš Naujojo.

Atsižvelgiant į vietinės sielovados aplinkybes, galima sumažinti skaitinių iš Senojo Testamento skaičių; tačiau atmintina, kad Dievo žodžio skaitymas yra pagrindinė šios Velykų liturgijos dalis. Todėl skaitytini bent trys skaitiniai iš Senojo Testamento, mažų mažiausiai – bent du. Niekada nepraleidžiamas Išėjimo knygos 14 skyrius (trečiasis skaitinys apie Raudonosios jūros perėjimą). 

Visi užsigesina žvakes ir atsisėda. Prieš pradedant skatymus, kunigas kreipiasi į žmones kad ir tokiais žodžiais:

Brangūs broliai ir seserys! Iškilmingai pradėję Velykų nakties budėjimą, dabar atidžiai klausykimės Dievo žodžio. Mąstysime, kaip Dievas ilgus amžius globojo išrinktąją tautą, o paskui visai žmonijai atsiuntė Atpirkėją – savo Sūnų. Melskime Dievą, kad tą velykinį atpirkimo darbą mumyse užbaigtų ir mus visus išganytų.

Toliau eina skaitymai. Po kiekvieno Senojo Testamento skaitinio ir jį lydinčios psalmės, visi atsistoja ir kunigas sako: MELSKIMĖS ir, kurį laiką mintimis pasimeldus, skaito ar gieda maldą. 

Po paskutinio skaitinio iš Senojo Testamento ir psalmės su priegiesmiu bei maldos uždegamos žvakės, ir kunigas užgieda Garbė Dievui aukštybėse, kurį toliau gieda visi, pagal vietos papročius skambinant varpais.

Himną baigus, kunigas įprastu būdu gieda Mišių pradžios maldą.

Pradžios malda

Melskimės. – 
Dieve, 
šią šventąja naktį nušvietęs garbingu Kristaus prisikėlimu,
išlaikyk gyvą įsūnystės dvasią naujoje savo šeimos kartoje, 
kad ji, atnaujinta kūnu ir dvasia, visu nuoširdumu tau tarnautų. –

Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, tavo Sūnų, 
kuris būdamas Dievas, su tavimi ir Šventąja Dvasia 
gyvena ir viešpatauja per amžius.

Tada skaitovas skaito skaitinį iš Apaštalų raštų (epistolę – Rom 6, 3–11).

Epistolę baigus visi atsistoja. Kunigas iškilmingai užgieda Aleliuja; visdi pakartoja.

Po to psalmininkas ar vienas iš giedotojų gieda psalmę, o žmonės atsakinėja ALELIUJA. Jei reikia, ALELIUJA infonuoja pats pslamininkas.

Diakonas ar pats kunigas skaito ar gieda Evangeliją. Po Evangelijos - homilija.

Po homilijos pradedama Krikšto liturgija. Tikėjimo išpažinimas praleidžiamas, po to – Visuotinė malda.

ŽYMĖS: