maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

KRISTAUS KANČIOS LITURGIJA: Įžanga

Kunigas ir diakonas, apsirengę raudonais Mišių drabužiais, ateina prie altoriaus, jam nusilenkia ir gulasi kniūbsti arba, jei taip numatyta, suklaupia; visi kurį laiką tylomis meldžiasi.

Paskui kunigas su patarnautojais eina prie kėdžių, kur, pasisukęs į žmones ir sudėjęs rankas, skaito ar gieda vieną iš šių dviejų maldų (nesakoma „melskimės“):

Malda

Viešpatie, Tu visuomet gailestingas, ✝
tad nuolat globok ir šventink savuosius žmones, *
kuriems tavo Sūnus Jėzus Kristus,
praliedamas savo kraują, įsteigė Velykų paslaptį. –
Jis gyvena ir viešpatauja per amžius. –

Visi: Amen.

Arba:

Dieve, tu savo Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kančia
išvadavai žmoniją iš amžinosios mirties,
kuri ant visų buvo kritusi dėl pirmapradės nuodėmės; ✝
duok mums pasidaryti panašiems į Kristų
ir iškilti į dangiškos malonės šventumą, * 
kaip buvome priversti vilkti žemiškosios prigimties jungą. –
Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. –

Visi: Amen.

ŽYMĖS: