maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

KRISTAUS KANČIOS LITURGIJA: Visuotinė malda

Diakonas, skelbia intencijas. Visi kurį laiką meldžiasi tylomis, o paskui kunigas kalba maldą. Per visą maldų laiką tikintieji gali klūpėti arba stovėti.

I. Už Bažnyčią

Melskime, broliai seserys, už šventąją Bažnyčią,
kad Viešpats Dievas duotų jai taiką ir vienybę,
globotų ją visame pasaulyje,
o mums leistų ramiai bei taikingai gyventi
ir garbinti jį – visagalį Dievą Tėvą.

Visagali amžinasis Dieve,
per Kristų visoms tautoms­ apreiškęs savo garbę,  ✝
išsaugok tai, ką savo gailestingumu esi padaręs, *
kad visame pasaulyje išplitusi tavoji Bažnyčia
nepalaužiamu tikėjimu tave išpažintų. – 
Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. –

Visi: Amen.

II. Už popiežių

Melskime už mūsų Šventąjį Tėvą ***, kad Viešpats Dievas,
išrinkęs jį vyriausiuoju Vyskupu,
saugotų sveiką ir tvirtą savo Bažnyčiai –
šventajai Dievo tautai valdyti.

Visagali amžinasis Dieve, tavo išmintimi laikosi visa; ✝
išgirsk tad mūsų maldas
ir meilingai globok mūsų Vyriausiąjį Ganytoją. *
Tegul krikščionys, kuriems pirmiausia Tu pats vadovauji,
šiam popiežiui valdant, auga tikėjimo nuopelnais. –
Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. – 

Visi: Amen.

III. Už visus dvasinius laipsnius

Melskime už mūsų Vyskupą ***,
už visus vyskupus, kunigus, diakonus
bei kitus dvasinius laipsnius
ir už visus tikinčiuosius.

Visagali amžinasis Dieve,
tavo Dvasia pašventina ir valdo visą Bažnyčią. ✝
Išklausyk mus, maldaujančius už visus dvasininkus ir tikinčiuosius, *
kad, tavo malonės padedami, ištikimai tau tarnautų. –
Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. –

Visi: Amen.

IV. Už katechumenus

Melskime už (mūsų) katechumenus,
kad Viešpats Dievas į jų širdis prabiltų,
savo gailestingumo duris atvertų,
atgimimo Krikštu kaltes jiems nuplautų
ir juos suvienytų su mūsų Viešpačiu Jėzumi Kristumi.

Visagali amžinasis Dieve,
Tu vis naujais nariais gausini savo Bažnyčią, ✝
tad padidink (mūsų) katechumenų tikėjimą ir supratimą, *
kad jie, Krikšto vandeniu gavę naują gyvybę,
į tavo vaikų eiles įsijungtų. –
Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. –

Visi: Amen.

V. Už krikščionių susivienijimą

Melskime už visus Kristų tikinčius brolius,
kad juos Viešpats Dievas
tiesos keliu surinktų į vieną savo Bažnyčią
ir joje išlaikytų.

Visagali amžinasis Dieve,
Tu suburi išsklaidytus ir saugai vienybę; ✝ 
maloniai pažvelk į savo Sūnaus kaimenę
ir suvienyk tikėjimo pilnatve bei meilės ryšiais visus žmones, *
kuriuos yra pašventinęs vienas Krikštas. –
Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. –

Visi: Amen.

VI. Už žydus

Melskime už žydų tautą,
kuriai Viešpats Dievas yra pirmiausia kalbėjęs.
Tegul jie dar labiau jį pamilsta,
dar ištikimiau jo sandoros keliu žengia.

Visagali amžinasis Dieve,
davęs pažadus Abraomui ir jo palikuonims, ✝
maloningai išklausyk savo Bažnyčios maldas, *
kad toji tauta, kurią nuo seno esi išsirinkęs,
pasiektų išganymo pilnatvę. –
Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. –

Visi: Amen.

VII. Už nepažįstančius Kristaus

Melskime už tuos, kurie dar netiki Kristaus,
kad ir jie, apšviesti Šventosios Dvasios,
galėtų rasti išganymo kelią.

Visagali amžinasis Dieve,
padėk rasti tiesą ir tiems žmonėms,
kurie Kristaus dar nepažįsta,
bet tavo akivaizdoje dorovingai gyvena, ✝
o mums padėk vis giliau suvokti tavo gyvenimo paslaptis *
ir tobuliau liudyti tavo meilę pasauliui. –
Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. – 

Visi: Amen.

VIII. Už netikinčius Dievu

Melskime už tuos, kurie Dievo nepripažįsta,
kad gryna širdimi siekdami gėrio
ir jie taptų verti Dievą atrasti.

Visagali amžinasis Dieve,
Tu žmones sukūrei ir davei jiems nerimstančią širdį,
kuri tavęs ilgesingai ieško ir, tik tave suradusi, nurimsta; ✝
duok, meldžiame, kad visi, net ir didžiausias kliūtis nugalėdami, *
suprastų tavo gerumo ženklus bei tikinčiųjų liudijimą
ir turėtų laimę išpažinti tave –
vienatinį tikrąjį Dievą, visų žmonių Tėvą. –
Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. – 

Visi: Amen.

IX. Už valstybių vadovus

Melskime už pašauktuosius vadovauti valstybėms,
kad Viešpats Dievas kreiptų jų protą ir širdį pagal savo
valią – tikrai visuotinei taikai ir laisvei sukurti.

Visagali amžinasis Dieve,
tavo rankoje žmonių širdys ir tautų teisės; ✝
pažvelk maloningai į turinčius valstybių valdžią *
ir visame pasaulyje įdiek tvirtą taiką,
žmonių gerovę ir tikėjimo laisvę. –
Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. – 

Visi: Amen.

X. Už kenčiančius vargą

Melskime brangieji, visagalį Viešpatį Dievą,
kad apsaugotų pasaulį nuo suklydimų,
ligas atitolintų, badą pašalintų,
sutraukytų pančius, belaisvius išvaduotų,
keleivius globotų, tremtinius namo parvestų,
ligoniams grąžintų sveikatą,
o mirštantiems suteiktų išganymą.

Visagali amžinasis Dieve,
nuliūdusiųjų paguoda, vargstančiųjų stiprybe! ✝
Tepasiekia tave vargą kenčiančių maldos, *
kad visi galėtų džiaugtis,
sulaukę savo reikaluose gailestingos tavo pagalbos. –
Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. –

Visi: Amen.

MMV, RM 187, p.245

ŽYMĖS: