maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

 

KRISTAUS KANČIOS LITURGIJA: Komunija ir procesija į Kristaus kapą

Komunija

Altorius uždengiamas drobule, ant jo patiesiamas korporalas, padedama knyga. Tada diakonas arba, jo nesant, pats kunigas, apsisiautęs veliumu, be baldakimo ir kryžiaus, trumpuoju keliu atneša Švč. Sakramentą iš garbinimo altoriaus, visiems stovint ir tylint. Du patarnautojai su degančiomis žvakėmis palydi Švč. Sakramentą. Paskui žvakidės pastatomos šalia altoriaus arba ant jo.

Viešpaties Jėzaus malda

Diakonui padėjus Švč. Sakramentą ant altoriaus ir nudengus komuninę, ateina kunigas, priklaupia, žengia prie altoriaus ir, sudėjęs rankas, balsiai taria:

Išganytojo pamokyti ir jo liepiami,
drįstame tarti:

Visi: TĖVE MŪSŲ...

Gelbėk mus, Viešpatie, nuo visokio blogio.
Suteik ramybę mūsų laikams.
Gailestingai padėk,
kad mes, iš nuodėmių išvaduoti ir nuo neramumų apsaugoti,
su palaiminga viltimi lauktume
mūsų Išganytojo Jėzaus Kristaus atėjimo.

Visi: Tavo valdžia, ir galybė, ir garbė per amžius!

Kunigas tyliai kalba:

Tavo kūno priėmimas, Viešpatie Jėzau Kristau,
tegul neužtraukia man teismo ir pasmerkimo,
bet dėl tavo gerumo tegul gydo ir saugo mano dvasią ir kūną.

Priklaupia, paima vieną komunikantą ir, jį laikydamas truputį pakeltą viršum komuninės, atsisukęs į žmones, balsiai sako:

Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes.
Laimingi, kurie yra pakviesti į Avinėlio puotą!

Visi: Viešpatie, nesu vertas,
kad ateitum į mano širdį,
bet tik tark žodį,
ir mano siela pasveiks.

Atsisukęs į altorių, pagarbiai priima Kristaus Kūną. Po to dalija Komuniją tikintiesiems. Dalijant galima pagiedoti tinkamų giesmių.

Baigus dalyti Komuniją, tinkamas patarnautojas (ar pats kunigas) komuninę nuneša į paruoštą vietą ne bažnyčios navoje arba, jei to reikalautų aplinkybės, pastato į tabernakulį.

Komunijos malda

Visagali amžinasis Dieve,
Tu mus atgaivinai palaimintąja Kristaus mirtimi ir prisikėlimu. ✝
Išsaugok tai, ką savo gailestingumu esi mumyse nuveikęs, *
kad mes, šios paslapties dalyviai, nuolat gyventume Tau atsidavę. –
Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. – 

Visi: Amen.

Malda už tikinčiuosius

Tenužengia, Viešpatie, tavo gausi palaima ant šių žmonių,
kurie paminėjo tavo Sūnaus mirtį, ✝
tikėdami jo ir savo prisikėlimu. *
Suteik jiems atleidimą ir paguodą,
sustiprink jų tikėjimą ir amžinojo išganymo viltį. –
Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. –

Visi: Amen.

PROCESIJA Į KRISTAUS KAPĄ

Padalijus Komuniją, kunigas (diakonas) paima iš komuninės ar nuo korporalo vakar konsekruotą Ostiją ir įstato į monstranciją, kurią apgaubia šydu. Komuninę po komunijos laikinai pastato čia pat į tabernakulį. Po maldos už tikinčiuosius procesijoje nuneša monstranciją į papuoštą velykinį Kristaus kapą, žmonėms giedant Verkite, Dievo angelai šventieji ar kitą tinkamą giesmę.

Procesijos giesmė

Verkite, Dievo angelai šventieji, *
dingo linksmybė ir džiaugsmai šviesieji,*
verkit prie kapo mūsų Atpirkėjo, *
kurs dėl žmonijos gyvybę padėjo, gyvybę padėjo.

Verkite, dvasios danguje skaisčiausios, *
ašaras liekit iš skausmo didžiausio. *
Guli Mesijas kape paguldytas, *
gelbėt atėjęs, buvo nužudytas, buvo nužudytas.

Verkit, padangių mėlyne gražioji, *
žvaigždės, mėnuli ir saule šviesioji, *
verkite graudžiai ir jūs ten, aukštybėj, *
nes jau užgeso tikroji šviesybė, tikroji šviesybė.

Verk, visa gamta, liūdėk apsiniaukus, *
debesiu juodu storai apsitraukus; *
verkite, lietūs, žaibai ir griaustiniai, *
teviešpatauja gamtoj nuliūdimas, gamtoj nuliūdimas.

Verkite, jūros, salos ir salelės, *
verkit, ežerai, žuvys ir žuvelės; *
verkite, girios, žvėrys ir žvėreliai, *
liūdėkit, miškai ir miškų paukšteliai, ir miškų paukšteliai.

Verkite, versmės, tyri šaltinėliai, *
raudokit, upės ir maži upeliai; *
erkit, pakalnės, kalnai ir kalneliai, *
Jėzaus gedėkit, sodai ir gojeliai, sodai ir gojeliai.

Verki tu, baisus kalne Kalvarijos, *
kraują sugėręs mirštančio Mesijo; *
verk ir tu, kape, iškaltas uoloje, *
ašarom sienos teapsirasoja, teapsirasoja.

Verkite, medžiai, lapeliais šlamėkit, *
kedrai aukštieji ir palmės, liūdėkit; *
Viešpaties mirtį gailiai apraudokit, *
savo paunksnėj kapą jo globokit, kapą jo globokit.

Už visus graudžiau verk, žmogau, šiandieną, *
sielvartu pralenk tvarinį kiekvieną. *
Šiame pasauly tu išmintingiausias, *
savo Kūrėjui esi skolingiausias, esi skolingiausias.

Nuodėmės visų mūsų prisidėjo, *
kad Jėzui skaudžiai numirti reikėjo. *
Todėl, krikščionys, prie kapo sustokim *
ir už kaltybes savąsias raudokim, savąsias raudokim.

Jėzau, numiręs kalne Kalvarijos, *
nuopelnais savo, ašarom Marijos *
visiems suteiki kalčių atleidimą, *
laimingą mirtį ir prisikėlimą, ir prisikėlimą.

ŽYMĖS: