maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

I dalis. DŽIAUGSMO SLĖPINIAI

Dažniausiai kalbama pirmadienį ir šeštadienį.

Paskelbus slėpinio pavadinimą galima perskaityti čia nurodytą ir su juo susietą Šventojo Rašto ištrauką (tekstas atsiskleidžia paspaudus ant pavadinimo).

Tada – trumpas apmąstymas tyloje.

Po kiekvieno slėpinio apmąstymo kalbėti: Tėve mūsų, Sveika, Marija (10 kartų), Garbė Dievui.

Pabaigus gali būti kalbama slėpinio pabaigos malda (tekstas atsiskleidžia paspaudus MALDA).

ŽYMĖS:

Šeštame mėnesyje angelas Gabrielius buvo Dievo pasiųstas į Galilėjos miestą, kuris vadinasi Nazaretas, pas mergelę, sužadėtą su vyru, vardu Juozapas, iš Dovydo namų; o mergelės vardas buvo Marija. Atėjęs pas ją, angelas tarė: „Sveika, malonėmis apdovanotoji! Viešpats su tavimi!“ Išgirdusi šiuos žodžius, ji sumišo ir galvojo sau, ką reiškia toks sveikinimas. O angelas jai tarė: „Nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą! Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi.

Melskimės. – Dieve, angelui apreiškus, nekalta Mergelė priėmė Tavo neapsakomąjį Žodį ir, apšviesta Šventosios Dvasios, tapo dievybės buveine. Išmokyk ir mus jos pavyzdžiu nuolankiai ir tvirtai laikytis Tavosios valios. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Tomis dienomis Marija susiruošusi skubiai iškeliavo į Judėjos kalnyno miestą. Ji nuėjo į Zacharijo namus ir pasveikino Elzbietą. Vos tik Elzbieta išgirdo Marijos sveikinimą, jos įsčiose šoktelėjo kūdikis, o pati Elzbieta pasidarė kupina Šventosios Dvasios. Ji balsiai sušuko: „Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius! Iš kur man ta garbė, kad mano Viešpaties motina aplanko mane?! Štai vos tik tavo pasveikinimo garsas pasiekė mano ausis, šoktelėjo iš džiaugsmo kūdikis mano įsčiose. Laiminga įtikėjusi, jog išsipildys, kas Viešpaties jai pasakyta.“

Melskimės. – Visagali amžinasis Dieve, Tu Švenčiausiąją Mergelę Mariją, laukiančią dieviškojo Sūnaus užgimimo, įkėpei aplankyti Jono Krikštytojo motiną Elzbietą. Suteik malonę, kad mes, apmąstę Aplankymo slėpinį, taip pat būtume klusnūs Šventajai Dvasiai ir su Marija Tave šlovintume per amžius. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Anomis dienomis išėjo ciesoriaus Augusto įsakymas surašyti visus valstybės gyventojus. Toks pirmasis surašymas buvo padarytas Kvirinui valdant Siriją. Taigi visi keliavo užsirašyti, kiekvienas į savo miestą. Taip pat ir Juozapas ėjo iš Galilėjos miesto Nazareto į Judėją, į Dovydo miestą, vadinamą Betliejumi, nes buvo kilęs iš Dovydo namų ir giminės. Jis turėjo užsirašyti kartu su savo sužadėtine Marija, kuri buvo nėščia. Jiems tenai esant, prisiartino metas gimdyti, ir ji pagimdė savo pirmgimį sūnų, sduvystė jį vystyklais ir paguldė ėdžiose, nes jiems nebuvo vietos užeigoje.

Melskimės. – Džiugiai ir maldingai pagerbiame, Viešpatie, Tavo Sūnaus Gimimą. Duok mums tos paslapties gelmes gyvu tikėjimu pažinti ir dar daugiau meilės iš jos pasisemti. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Pasibaigus Mozės Įstatymo nustatytoms apsivalymo dienoms, [Juozapas ir Marija] nunešė kūdikį į Jeruzalę paaukoti Viešpačiui, – kaip parašyta Viešpaties Įstatyme: Kiekvienas pirmgimis berniukas bus pašvęstas Viešpačiui, – ir duoti auką, kaip pasakyta Viešpaties Įstatyme: Porą purplelių arba du balandžiukus.
   Jeruzalėje gyveno žmogus, vardu Simeonas. Jis buvo teisus ir dievobaimingas vyras, laukiantis Izraelio paguodos, ir Šventoji Dvasia buvo su juo. Jam buvo Šventosios Dvasios apreikšta, kad jis nemirsiąs, kol pamatysiąs Viešpaties Mesiją. Šventosios Dvasios paragintas, jis atėjo dabar į šventyklą. Įnešant gimdytojams kūdikį Jėzų, kad pasielgtų, kaip Įstatymas reikalauja, Simeonas jį paėmė į rankas, šlovino Dievą ir sakė: „Dabar gali, Valdove, kaip buvai žadėjęs, leisti savo tarnui ramiai iškeliauti, nes mano akys išvydo tavo išgelbėjimą, kurį tu prirengei visų tautų akivaizdoje: šviesą pagonims apšviesti ir tavosios Izraelio tautos garbę.“

Melskimės. – Visagali amžinasis Dieve, nuolankiai maldaujame Tavo didybę: kaip vienatinis Tavo Sūnus, žmogiškąjį kūną priėmęs, buvo paaukotas šventykloje, taip ir mums leisk tyromis širdimis Tau pasiaukoti. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Jo gimdytojai kasmet eidavo į Jeruzalę švęsti Velykų. Kai Jėzui sukako dvylika metų, šventės papročiu jie nuvyko į Jeruzalę. Iškilmėms pasibaigus ir jiems grįžtant atgal, vaikas Jėzus pasiliko Jeruzalėje, bet gimdytojai to nepastebėjo. Manydami jį esant keleivių būryje, jie nuėjo dienos kelią, paskui pradėjo ieškoti jo tarp giminių bei pažįstamų.
   Nesuradę grįžo jo beieškodami į Jeruzalę. Pagaliau po trijų dienų rado jį šventykloje, sėdintį tarp mokytojų, besiklausantį jų ir juos beklausinėjantį. Visi, kurie jį girdėjo, stebėjosi jo išmanymu ir atsakymais. Pamatę jį, gimdytojai labai nustebo, ir jo motina jam tarė: „Vaikeli, kam mums taip padarei?! Štai tavo tėvas ir aš su sielvartu ieškome tavęs.“ O jis atsakė: „Kam gi manęs ieškojote? Argi nežinojote, kad man reikia būti savo Tėvo reikaluose?“ Bet jie nesuprato jo žodžių. Jėzus iškeliavo su jais ir grįžo į Nazaretą. Jis buvo jiems klusnus. Jo motina laikė visus įvykius savo širdyje.

Melskimės. – Dieve, šventąją Šeimą davęs gražiausiu pavyzdžiu, padėk mums ja sekti kasdieninėmis dorybėmis ir tarpusavio meile, kad paskui galėtume Tavo dangiškuose namuose džiaugtis amžinu atpildu. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.