maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Rožinio pabaigos malda

Galima kalbėti užbaigus rožinio dalį arba visą rožinį.

ŽYMĖS:

K. Melski už mus, šventoji Dievo Gimdytoja!
A. Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. Dieve, Tavo vienatinis Sūnus savo gyvenimu, mirtimi ir prisikėlimu mums parengė amžinąjį išganymą. Mes apmąstėme šiuos slėpinius ir meldžiame pagalbos pasekti tuo, ko jie moko, bei laimėti, ką jie žada. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.