maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

III dalis. KANČIOS SLĖPINIAI

Dažniausiai kalbama antradienį ir penktadienį.

Paskelbus slėpinio pavadinimą galima perskaityti čia nurodytą ir su juo susietą Šventojo Rašto ištrauką (tekstas atsiskleidžia paspaudus ant pavadinimo).

Tada – trumpas apmąstymas tyloje.

Po kiekvieno slėpinio apmąstymo kalbėti: Tėve mūsų, Sveika, Marija (10 kartų), Garbė Dievui.

Pabaigus gali būti kalbama slėpinio pabaigos malda (tekstas atsiskleidžia paspaudus MALDA).

ŽYMĖS:

Netrukus Jėzus su jais atėjo į ūkį, vadinamą Getsemane, ir tarė mokiniams: „Pasėdėkite čia, kol aš ten nuėjęs melsiuos.“ Pasiėmęs Petrą ir abu Zebediejaus sūnus, pradėjo liūdėti ir sielvartauti. Tada tarė jiems: „Mano siela mirtinai nuliūdusi. Likite čia ir pabudėkite kartu su manimi.“ Kiek toliau paėjęs, parpuolė kniūbsčias ir meldėsi: „Mano Tėve, jeigu įmanoma, teaplenkia mane ši taurė. Tačiau ne kaip aš noriu, bet kaip tu!“ Jis sugrįžo pas mokinius ir, radęs juos miegančius, tarė Petrui: „Negalėjote nė vienos valandos pabudėti su manimi? Budėkite ir melskitės, kad nepatektumėte į pagundą. Dvasia ryžtinga, bet kūnas silpnas.“ Ir vėl nuėjo antrą kartą ir meldėsi: „Mano Tėve, jei ši taurė negali praeiti mano negerta, tebūnie tavo valia!“ Sugrįžęs vėl rado juos snaudžiančius – jų akys buvo mieguistos. Tuomet, palikęs juos, vėl nuėjo ir trečią kartą meldėsi tais pačiais žodžiais. Paskui grįžo pas mokinius ir tarė: „Jūs vis dar miegate ir ilsitės... Štai atėjo valanda, kai Žmogaus Sūnus atiduodamas į nusidėjėlių rankas. Kelkitės, eime! Štai mano išdavėjas čia pat.“

Melskimės. – Visagali amžinasis Dieve, Nuliūdusiųjų Paguoda, Vargstančiųjų Stiprybe! Tepasiekia Tave vargą ir vienatvę kenčiančiųjų maldos, kad visi galėtų džiaugtis, sulaukę savo reikaluose gailestingos Tavo pagalbos. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Tuomet Pilotas jį paklausė: „Vadinasi, tu esi karalius?“ Jėzus atsakė: „Taip yra, kaip sakai: aš esu karalius. Aš tam esu gimęs ir atėjęs į pasaulį, kad liudyčiau tiesą. Kas tik brangina tiesą, klauso mano balso.“ Pilotas dar paklausė: „O kas yra tiesa?!“ Po šių žodžių jis vėl išėjo pas žydus ir tarė jiems: „Aš nerandu jame jokios kaltės. Yra jūsų paprotys Velykų proga paleisti vieną suimtąjį. Ar norite, kad paleisčiau jums žydų karalių?“ Tada jie ėmė šaukti: „Ne šitą, bet Barabą!“ O Barabas buvo plėšikas. Tuomet Pilotas ėmė ir nuplakdino Jėzų.

Melskimės. – Dieve, Tu savo Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kančia išvadavai žmoniją iš amžinosios mirties, kuri ant visų buvo kritusi dėl pirmapradės nuodėmės. Duok mums, apmąsčiusiems Nuplakimo slėpinį, pasidaryti panašiems į Kristų ir iškilti į dangiškos malonės šventumą. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Kareiviai, nupynę vainiką iš erškėčių, užspaudė jam ant galvos, apsiautė jį purpurine skraiste, ėjo prie jo ir šaipėsi: „Sveikas, žydų karaliau!“ Ir daužė jam per veidą. O Pilotas dar kartą išėjo laukan ir kalbėjo žydams: „Štai išvedu jį jums, kad žinotumėte, jog nerandu jame jokios kaltės.“ Taigi Jėzus išėjo laukan su erškėčių vainiku ir purpurine skraiste. Pilotas tarė: „Štai žmogus!“ Aukštieji kunigai ir jų tarnai, pamatę jį, ėmė šaukti: „Ant kryžiaus jį, ant kryžiaus!“ Pilotas jiems sako: „Jūs imkite ir patys nukryžiuokite! Aš nerandu jame kaltės.“

Melskimės. – Visagali amžinasis Dieve, Tu savo mylimąjį Sūnų, Visatos Valdovą, leidai vainikuoti erškėčiais. Padaryk, kad mes, apmąstę Vainikavimo erškėčiais slėpinį, iš pikto vergijos išvaduoti, didžiadvasiškai Tau tarnautume ir be paliovos Tave šlovintume. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Vesdami Jėzų, jie sulaikė Kirėnės gyventoją Simoną, grįžtantį iš laukų, ir uždėjo jam ant pečių kryžių, kad neštų jį paskui Jėzų. Jį lydėjo didelis būrys žmonių, tarp jų ir daug moterų, kurios verkė jo ir aimanavo. Atsigręžęs į jas, Jėzus prabilo: „Jeruzalės dukros! Verkite ne manęs, bet verčiau savęs ir savo vaikų! Ateis dienos, kai sakys: ‘Laimingos nevaisingosios! Laimingos negimdžiusios ir nežindžiusios!’ Tada sakys kalnams: ‘Griūkite ant mūsų!’ – ir kalvoms: ‘Pridenkite mus!’ Jeigu šitaip daro žaliam medžiui, tai kas gi laukia sausuolio?“ Kartu su juo buvo vedami žudyti du piktadariai.

Melskimės. – Dieve, norėdamas atpirkti žmoniją, Tu vienatiniam savo Sūnui skyrei Kryžiaus dalią. Suteik mums, apmąsčiusiems Kryžiaus nešimo slėpinį, malonę čia, žemėje, pažinti Kryžiaus paslaptį ir danguje džiaugtis atpirkimo vaisiais. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Prie Jėzaus kryžiaus stovėjo jo motina, jo motinos sesuo, Marija Klopienė ir Marija Magdalietė. Pamatęs stovinčius motiną ir mylimąjį mokinį, Jėzus tarė motinai: „Moterie, štai tavo sūnus!“ Paskui tarė mokiniui: „Štai tavo motina!“ Ir nuo tos valandos mokinys pasiėmė ją pas save. Tada, žinodamas, jog viskas įvykdyta, ir kad išsipildytų Raštas, Jėzus tarė: „Trokštu!“ Tenai stovėjo indas, pilnas perrūgusio vyno. Jie pakėlė ant yzopo vytelės kempinę, pamirkytą vyne, ir prinešė prie jo lūpų. Paragavęs to vyno, Jėzus tarė: „Atlikta!“ Ir, nuleidęs galvą, atidavė dvasią.

Melskimės. – Dieve, Tu leidai savo Sūnui numirti ant kryžiaus, kad išvaduotumei mus iš pragaro vergijos. Suteik tad mums, apmąsčiusiems Nukryžiavimo slėpinį, malonę sulaukti garbingo prisikėlimo. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.