maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 
Krekenavos Dievo Motina

Maldos Krekenavos Dievo Motinai

ŽYMĖS:

O STEBUKLINGOJI KREKENAVOS DIEVO MOTINA, mūsų Guodėja ir Užtarėja, su daugybe besimeldžiančių skubame pas tave. Skubame tokie suvargę – ligų, skausmo, sunkumų, rūpesčių ir neteisybės prislėgti ir iškankinti.

O Dievo Motina, duok mums tokią širdį kaip tavo – tokią tyrą, tokią gražią, tokią nesuteptą, tokią ištvermingą kentėjimuose; duok širdį, pilną tvirto tikėjimo, stiprios vilties, deginančios meilės ir tylaus nuolankumo. Tada galėsiu Jėzų taip mylėti, kaip tu, Motina. Tada galėsiu visuose sunkumuose taip pat prie Jo glaustis.

Stasys Yla, 1964


O STEBUKLINGOJI KREKENAVOS DIEVO MOTINA, kuri gydai žmonių kūno ir dvasios ligas, kuri trumpini skaistyklos kančias, – neleisk mums žūti kovoje ir priešo žabanguose. Užtark mus pas savo Sūnų, kuris kantriai laukia visų pas Jį grįžtančiųjų. Padėk mums Jį permaldauti, Jo malonę įgyti ir pasiekti amžinąją dangaus karalystę.

Apie

Pasak padavimo, paveikslą iš Krokuvos atvežęs pamaldus riteris Šilingas ir padovanojęs jį misionieriui Albertui, skelbusiam Evangeliją prie Nevėžio krantų. Manoma, kad Krekenavos katalikybės istorija prasidėjo su šiuo paveikslu. Rašytiniuose šaltiniuose teigiama, jog pirmiausia paveikslas buvęs nedidelėje koplytėlėje, o vėliau perkeltas į bažnyčią, kur pradėjęs garsėti stebuklais. Kai XVIII a. jį iš degančios bažnyčios išnešė vienas senukas, paveikslas dar labiau ėmęs garsėti. Stilistiniai paveikslo bruožai liudytų, jog jis sukurtas XVI a.

Paveiksle Dievo Motina pavaizduota laikantis labai senos „Kelrodės“ (graikiškai – Hodegetria) ikonografijos. Viena ranka Švč. Mergelė laiko savo Sūnų, o kita į jį rodo, sakytum kviesdama tikinčius sekti jį – tiesą, kelią ir gyvenimą. Pati Dievo Motina šiame paveiksle žiūri ne į žmones, o į savo Dieviškąjį Sūnų, kuris, kreipdamasis į tikinčiuosius, juos laimina. Ilgametę pagarbą šiam atvaizdui liudija labai turtingi kalstyto sidabro aptaisai: Marijos apsiaustas iškalstytas rožių, lelijų ir kitų gėlių žiedais, Kūdikio palijų puošia nedideli keturlapiai gėlių žiedai.

Gausūs tikinčiųjų dovanoti votai primena Dievo Motinos užtarimu prie šio atvaizdo į ją besikreipusiųjų gautas malones. 1980 m. stebuklingas Marijos paveikslas buvo papuoštas Panevėžio vyskupijos jaunimo padovanotu didžiuliu gintariniu rožiniu (dabar jis saugomas kartu su kitais votais).