maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 
Šiluvos  Dievo Motina

Maldos Šiluvos Mergelei – Ligonių Sveikatai

Šiluva – viena svarbiausių šventovių ir piligrimystės vietų Lietuvoje. 1608 m. čia įvykęs vienas pirmųjų Švč. Mergelės Marijos apsireiškimų Europoje. Į Švč. M. Marijos Gimimo atlaidus, nuo 1775 m. pradėtus švęsti visą oktavą, tūkstančiai piligrimų suplūsdavo net sovietmečiu. Šiluvos Švč. M. Marijos Gimimo bazilika garsėja stebuklinguoju Švč. Mergelės Marijos su Kūdikiu paveikslu. 

ŽYMĖS:

Malda Švč. M. Marijai Šiluvoje

Švenčiausioji Mergele Marija, kuri Šiluvos laukuose pasirodei piemenėliams, kuri skausmo ašaromis laistei akmenį, išlikusį altoriaus vietoje, ir skundo balsu kalbėjai: „Čia kitados buvo garbinamas mano Sūnus, o dabar čia ariama ir sėjama“, duok, kad Tavo ašarų sugraudinti mes, kaip kitados mūsų protėviai, keltume Tavo Sūnaus garbę, atstatytume apleistas mūsų širdžių šventoves ir permaldautume Viešpatį už mūsų tautos apsileidimus bei nuodėmes.

O Dievo Motina, mes trokštame iškelti iš užmaršties griuvėsių tavo apsireiškimo garbę, dar labiau pagerbti tave, mūsų žemės Globėja, ir tavo padedami išmelsti mūsų kraštui gyvo tikėjimo dvasią. Amen.


Malda prie stebuklingojo Marijos paveikslo

O MANO MOTINA IR MANO VALDOVE, dangaus ir žemės Karaliene, apdovanota didžiomis Dievo malonėmis ir labiausiai išaukštinta iš visų Jo rankų kūrinių! Tu viską, ko tik nori, gali iš Dievo išprašyti. Ir šioje vietoje, kur aš, nusidėjėlis, dabar klūpau prieš tavo stebuklingąjį paveikslą, tu daug kartų esi parodžiusi savo galią, duodama mums viltį būti tavo užtartiems. Tu išgelbėjai mus iš klaidingo mokslo, padarei daugel stebuklų, suteikdama ligoniams sveikatą, ir vedi Lietuvą Apvaizdos keliais.

O gailestingiausia ir galingiausia Motina, ir dabar pažvelk į mus, nusidėjėlius, sukurk karštą savo Sūnaus meilę Lietuvos vaikų širdyse, kad jie, gyvendami taikoje ir broliškoje vienybėje, amžinai garbintų Tavo Sūnų Jėzų Kristų ir pasirinktų Tave ypatinga savo krašto globėja… O Marija, globok ir gink mūsų Lietuvą. Amen.


Ištikus nelaimei

STEBUKLINGOJI DIEVO MOTINA, aš einu pas tave ir glaudžiuosi prie tavo motiniškos Širdies. Kaip daugeliui palengvinai naštą, palengvink ir man, gelbėk mane iš šios mano sielos ir kūno nelaimės ir padėk man, kad per tavo motiniškos meilės rankas iš jos išsivadavęs, labiau pamilčiau savo dangiškąjį Tėvą ir labiau pamėgčiau dvasinį gyvenimą. 

Nuliūdusiųjų Paguoda, melski už mus!

SVEIKA, MARIJA


Sveikatai išprašyti

ŠVENČIAUSIOJI MERGELE, GEROJI MŪSŲ MOTINA, stebuklingoji ligonių Gydytoja! Daug žmonių kreipėsi į tave sielos ir kūno negalavimų ištikti ir nei vienam tu neatsakei savo malonių ir visiems padėjai jų reikaluose. Padėk ir man savo stebuklingąja pagalba pagyti iš šios mano ligos… O aš ryžtuosi labiau pamilti tave ir tavo Sūnų Jėzų Kristų, taisyti savo gyvenimą ir vengti viso pikto. Amen


Atsivertimui išmelsti

O GAILESTINGOJI MOTINA, NUSIDĖJĖLIŲ GELBĖTOJA, kuri Šiluvos laukuose verkei paklydusio žmogaus! Štai aš puolu prie tavo kojų ir nuolankia širdimi prašau tavo motiniškos pagalbos: padėk pakilti (paminimas vardas) iš netikėjimo ir kitų blogybių, gresiančių amžina pražūtimi.

Stebuklingoji Mergele, įžiebk jame (joje) tikėjimo kibirkštį, pažadink dvasinį uolumą, grąžink jį (ją) pas savo Sūnų. Tavo užtarimu, o Motin, tebūna Viešpats Jėzus jam (jai) gailestingas, o Jo kentėjimų kryžius bei pralietas kraujas tepadeda jam (jai) laimėti amžinąjį gyvenimą drauge su visais šventaisiais. Amen.

Nusidėjėlių Gynėja, melski už mus!


Apie

Šiluva – viena svarbiausių šventovių ir piligrimystės vietų Lietuvoje. 1608 m. čia įvykęs vienas pirmųjų Švč. Mergelės Marijos apsireiškimų Europoje. Pirmieji po apsireiškimo įvykę stebuklai – praregėjęs šimtametis senelis, atrasti bažnyčios nuosavybės dokumentai ir susigrąžintos Reformacijos laikotarpiu katalikų prarastos žemės. Mergelė Marija pasirodė su Kūdikiu ant rankų ir verkdama sakė: „Verkiu dėl to, kad prieš tai šioje vietoje buvo garbinamas mano Sūnus, o dabar čia ariama ir sėjama.“ Marijos žinia Šiluvoje – kvietimas savo gyvenimą visiškai atgręžti į jos Sūnų Jėzų Kristų. Vienintelis žinomas apsireiškimas, kai Marija kalbėjo kitos konfesijos žmogui (dalyvavo tikri istoriniai asmenys kalvinų seminarijos rektorius – bakalauras Saliamonas Grocijus ir Šiluvos kalvinų kaechetas Mikalojus Fiera). Dabartinė Apsireiškimo koplyčia pastatyta pagal tradiciją autentiškoje apsireiškimo vietoje. Akmuo, ant kurio pasirodė Marija, įmontuotas  altoriaus papėdėje. 

Piligrimystės tradicija Šiluvoje gyva jau penkis šimtmečius. 1551 m. Ragainės pastorius Martynas Mažvydas laiške Prūsų hercogui Albrechtui skundėsi, kad jo parapijiečiai lietuvninkai nepripranta prie naujo tikėjimo ir švenčių dienomis vyksta į Lietuvos bažnyčias, tarp kurių mini Šiluvą, nuo Ragainės nutolusią net 100 kilometrų. Šiluvą į savo maršrutus įtraukia mūsų šalies ir kitų kraštų piligrimai, lankantys Jono Pauliaus II piligrimų kelio šventoves Lietuvoje. Nuo 2018 m. Šiluva įtraukta į pasaulinę Šv. Jokūbo kelio šventovių asociaciją.

Statytojo valia suteikus bažnyčiai Marijos Gimimo vardą ir išrūpinus titulinius atlaidus, jau XVI a. jie ėmė garsėti. Į šiuos atlaidus traukdavo minios maldininkų iš atokiausių Lietuvos kampelių ir net Užnemunės, kur vyravo protestantai. Per Lietuvą nusiritus reformacijos bangai ir atstačius sugriautą Šiluvos bažnyčią, į vėl atgaivintus Šilinių atlaidus suplaukdavo tūkstančiai žmonių. 1775 m. gavus popiežiaus Pijaus VI leidimą, Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai imti švęsti visą oktavą – rugsėjo 8–15 d. Plūstančių į Šiluvą maldininkų tarybinė milicija nesustabdydavo ir sovietmečiu. Per Šilinių atlaidus būdavo išdalijama apie 50 000 šv. Komunijų (LKBK, 1974 m. Nr. 12).

Dabar atlaiduose švenčiamos LR kariuomenės, policijos, medikų, katalikiškų bendruomenių, kunigų ir vienuolių, šeimų ir jaunimo dienos, kuriose meldžiamasi Lietuvai ir Bažnyčiai aktualiomis intencijomis. Atlaiduose kasmet apsilanko 50–75 tūkst. piligrimų.

MMV, kAK