maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

EUCHARISTIJOS LITURGIJA: Atnašavimas

Pasirengimas atnašavimui ir tikinčiųjų aukos

ATSISĖDAME. Išklausę Dievo žodį, parengiame altorių kaip Viešpaties vakarienės stalą. Paaukoti Dievui ir pašventinti procesija atnešamos duonos ir vyno dovanos Eucharistijai, dovanos įvairiems reikalams, renkami pinigai Bažnyčios reikmėms ir vargstantiesiems. Vadovas priima atnašas. Tuo metu giedama. 

Duonos atnašavimas

Dėdamas ant altoriaus duoną, vadovas kalba: 
Garbė Tau, Dieve, visatos Kūrėjau!
Iš Tavo dosnumo turime duonos,
kurią aukojame Tau.
Tas žemės ir žmogaus darbo vaisius
taps mums gyvybės duona. 
Visi (jei negiedama): Garbė Tau, Dieve, per amžius! 

Benedíctus es, Dómine, Deus univérsi, quia de tua largitáte accépimus panem, quem tibi offérimus, fructum terræ et óperis mánuum hóminum: ex quo nobis fiet panis vitæ.
Benedíctus Deus in sæcula!

Taurės paruošimas

Diakonas arba pats kunigas įpila į taurę vyno ir, tyliai kalbėdamas, truputį vandens:

Slėpiningu vandens ir vyno susiliejimu suvienyk mus, Viešpatie, su dievyste savo Sūnaus, kuris mūsų žmogiškąją prigimtį yra prisiėmęs.

Vyno atnašavimas

Dėdamas ant altoriaus vyno taurę, vadovas kalba: 
Garbė Tau, Dieve, visatos Kūrėjau! 
Iš Tavo dosnumo turime vyno, 
kurį aukojame Tau.
Tas vynmedžio ir žmogaus darbo vaisius
taps mums dvasiniu gėrimu. 
Visi (jei negiedama): Garbė Tau, Dieve, per amžius! 

Benedíctus es, Dómine, Deus univérsi, quia de tua largitáte accépimus vinum, quod tibi offérimus, fructum vitis et óperis mánuum hóminum, ex quo nobis fiet potus spiritális.
Benedíctus Deus in sæcula!

Prašymas priimti atnašas

Kunigas pasilenkęs tyliai meldžia:
Priimk mus, Viešpatie, 
nusižeminusius ir gailesčio kupinus. 
Tegul Tau, Dieve, patinka šiandienė mūsų auka.

Smilkymas

Gali būti smilkomos ant altoriaus sudėtos mūsų dovanos, altorius, vadovas ir kunigai, ir visas krikščionių susirinkimas. 

Rankų plovimas

Po to altoriaus šone vadovas nusiplauna rankas tyliai sakydamas: 
Nuplauk, Viešpatie, mano kaltybę, nuvalyk mano nuodėmes.

Raginimas melstis

Vadovas kreipiasi į susirinkimą: 
Melskitės, broliai seserys, 
kad visagalis Dievas Tėvas 
maloniai priimtų mano ir jūsų auką.

Visi (atsistoję): Tepriima Viešpats iš tavo rankų šią auką.
Tegul ji teikia Jam garbę ir šlovę,
o mums ir visai Bažnyčiai – dvasinę naudą.
 

Oráte, fratres, ut meum ac vestrum sacrifícium acceptábile fiat apud Deum Patrem omnipoténtem.

Suscípiat Dóminus sacrifícium de mánibus tuis ad laudem et glóriam nóminis sui, ad utilitátem quoque nostram totiúsque Ecclesiæ suæ sanctæ.

Atnašų malda

Vadovas kalba atnašų maldą, kuria prašoma, kad ir mes patys taptume gyva atnaša Dievui.

Visi atsiliepia: Amen.

ŽYMĖS: