maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

 

EUCHARISTIJOS LITURGIJA: Eucharistijos malda

Eucharistijos malda (anaphora)

Eucharistijos maldos pratarmė – Dėkojimo giesmė (prefacija). 

Vad.: Viešpats su jumis. 
Visi: Ir su tavimi. 

Vad.: Aukštyn širdis! 
Visi: Keliame į Viešpatį. 

Vad.: Dėkokime Viešpačiui Dievui. 
Visi: Verta ir teisinga. 

Dóminus vobíscum.
Et cum spíritu tuo.

Sursum corda!
Habémus ad Dóminum.

Grátias agámus Dómino Deo nostro.
Dignum et iustum est.

Vadovas gieda arba kalba dėkojimo įžangos giesmę, kuria Bažnyčia dėkoja Tėvui per Kristų Šventojoje Dvasioje už visus Jo darbus, už sukūrimą, atpirkimą ir pašventinimą, kurią užbaigia visi kartu, giedodami Dievui Triskart Šventas, taip, kaip Apreiškimo Jonui knygoje gieda angelų minios ir kaip Jeruzalės minios sutiko ant asilo atjojantį Viešpatį: 

Šventas, šventas, šventas Viešpats, galybių Dievas! * Pilnas yra dangus ir žemė Jo garbės. * Osana aukštybėse! * Garbė Tam, kurs ateina Viešpaties vardu! * Osana aukštybėse! 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth! * Pleni sunt cæli et terra glória tua. Hosánna in excélsis! Benedíctus qui venit in nómine Dómini! Hosánna in excélsis!

[Dera atsiklaupti].

Eucharistijos malda

Vadovas kalba Eucharistijos maldą. Visi klausosi. 

Epiklezė (prašymas atsiųsti Šventąją Dvasią)

Ištiesęs rankas virš mūsų atneštų duonos ir vyno, vadovas Bažnyčios vardu meldžia Tėvą atsiųsti Šventąją Dvasią, kad Jos galia duona ir vynas taptų Kristaus Kūnu ir Krauju ir kad Eucharistijos dalyviai būtų vienas kūnas ir viena dvasia. (ATSIKLAUPIAME)

Paskutinės Vakarienės (Eucharistijos įsteigimo) atpasakojimas

Kristaus žodžių bei veikimo jėga ir Šventosios Dvasios galia duona ir vynas tampa Kristaus Kūnu ir Krauju – sudabartinama (t.y. tampa mums reikšminga) vieną kartą ir visiems laikams Jo ant kryžiaus paaukotoji auka.

KAI SAVO NORU turėjo būti kančiai išduotas, Jis paėmė duoną, dėkodamas ją laužė ir davė savo mokiniams, tardamas:

IMKITE IR VALGYKITE JOS VISI,
NES TAI YRA MANO KŪNAS,
KURIS UŽ JUS ATIDUODAMAS.  

Qui cum Passióni voluntárie traderétur, accépit panem et grátias agens fregit, dedítque discípulis suis, dicens: 
Accípite et manducáte ex hoc omnes: hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradétur. 

Vadovas parodo pašventintą Duoną. Jam priklaupiant nusilenkiame.

LYGIAI TAIP PO vakarienės Jis, paėmęs ir taurę vyno, vėl dėkodamas davė mokiniams tardamas:

IMKITE IR GERKITE IŠ JOS VISI,
NES TAI YRA TAURĖ
NAUJOSIOS IR AMŽINOSIOS SANDOROS,
MANO KRAUJO,
KURIS UŽ JUS IR VISUS IŠLIEJAMAS
NUODĖMĖMS ATLEISTI.
TAI DARYKITE MANO ATMINIMUI. 

Símili modo, postquam cenátum est, accípiens et cálicem íterum tibi grátias agens dedit discípulis suis, dicens:
Accípite et bíbite ex eo omnes:
hic est enim calix sánguinis mei novi et ætérni testaménti, qui pro vobis et pro multis effundétur in remissiónem peccatórum. Hoc fácite in meam commemoratiónem. 

Vadovas parodo Taurę. Jam priklaupiant, nusilenkiame. 

Vad.: Tikėjimo paslaptis!

Visi: Mes skelbiame, Viešpatie, Tavo mirtį ir išpažįstame Tavo prisikėlimą, laukdami Tavęs ateinant.

 

Arba B: Kada tik valgome šią duoną ir geriame iš šios taurės, mes skelbiame, Viešpatie, Tavo mirtį, laukdami Tavęs ateinant.

Arba C: Išgelbėk mus, pasaulio Gelbėtojau, kuris savo kančia ir prisikėlimu mus atpirkai. 

 

Mystérium fídei!

Mortem tuam annuntiámus, Dómine, et tuam resurrectiónem confitémur, donec vénias.

Vel. Quotiescúmque manducámus panem hunc et cálicem bíbimus, mortem tuam annuntiámus, Dómine, donec vénias.

Vel. Salvátor mundi, salva nos, qui per crucem et resurrectiónem tuam liberásti nos!

Vadovas tęsia Eucharistijos maldą. 

Anamnezė (Jėzaus Kristaus kančios, prisikėlimo ir žengimo į dangų atminimas)

Bažnyčia prisimena Kristaus kančią, mirtį, prisikėlimą ir garbingą įžengimą į dangų. Ji aukoja Tėvui auką Jo Sūnaus, kuris mus su Juo sutaikino.

Užtarimai

Bažnyčia išsako tai, kad Eucharistija yra vieningai švenčiama su visa dangaus ir žemės, gyvųjų ir mirusiųjų Bažnyčia, taip pat vienybėje su Bažnyčios ganytojais – popiežiumi, vyskupijos vyskupu, jo kunigais bei diakonais ir su viso pasaulio vyskupais drauge su jų Bažnyčiomis.

Didžioji doksologija (pagarbinimas)

Eucharistijos maldą vadovas užbaigia pakėlęs pateną su Duona ir Taurę ir šlovindamas Dievą:

Vad.: PER JĮ, SU JUO IR JAME
Tau, visagali Dieve Tėve,
su Šventąja Dvasia
visa garbė ir šlovė per amžius. 
Visi: Amen. 

Per ipsum, et cum ipso, et in ipso, est tibi Deo Patri omnipoténti, in unitáte Spíritus Sancti, omnis honor et glória per ómnia sǽcula sæculórum. 
Amen.

VISI ATSISTOJA.

ŽYMĖS: