maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

EUCHARISTIJOS LITURGIJA: Komunija

Viešpaties malda

Vad.: Išganytojo pamokyti ir Jo liepiami, drįstame tarti: 

Visi: TĖVE MŪSŲ... 

Præcéptis salutáribus móniti, et divína institutióne formáti, audémus dícere: 

Pater noster...

Paskutinysis Viešpaties maldos prašymas išplėtojamas:

Vad.: GELBĖK MUS, Viešpatie, nuo visokio blogio. Suteik ramybę mūsų laikams. Gailestingai padėk, kad mes, iš nuodėmių išvaduoti ir nuo neramumų apsaugoti, su palaiminga viltimi lauktume mūsų Išganytojo Jėzaus Kristaus atėjimo. 
Visi užbaigia maldą: Tavo valdžia ir galybė, * ir garbė per amžius! 

Líbera nos, quǽsumus, Dómine, ab ómnibus malis, da propítius pacem in diébus nostris, ut, ope misericórdiæ tuæ adiúti, et a peccáto simus semper líberi et ab omni perturbatióne secúri: exspectántes beátam spem et advéntum Salvatóris nostri Iesu Christi. 
Quia tuum est regnum, et potéstas, et glória in sǽcula! 

Ramybės apeiga

Vad.: VIEŠPATIE JĖZAU KRISTAU, Tu savo apaštalams esi pasakęs: „Aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę". Žiūrėk tad ne mūsų nuodėmių, o savosios Bažnyčios tikėjimo, ir suteik jai žadėtą ramybę ir vienybę. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. 
Visi: Amen. 

Vadovas linki ramybės: Viešpaties ramybė visada telydi jus. 
Visi: Telydi ir tave. 

Dómine Iesu Christe, qui dixísti Apóstolis tuis: Pacem relínquo vobis, pacem meam do vobis: ne respícias peccáta nostra, sed fidem Ecclésiæ tuæ; eámque secúndum voluntátem tuam pacificáre et coadunáre dignéris. Iungit manus. Qui vivis et regnas in sǽcula sæculórum.
Amen. 

Pax Dómini sit semper vobíscum. 
Et cum spíritu tuo. 

Diakonas arba vadovas pakviečia:
Palinkėkite vieni kitiems ramybės. 

Offérte vobis pacem.

Visi linki vienas kitam ramybės pasižiūrėdami vieni kitiems į akis, paspausdami dešinę, pasakydami: „ramybė tau“, atsakydami: „ir su tavimi“ „ir tau“ ar pan.

Duonos laužymas

Po ramybės palinkėjimo, vadovas laužo Duoną visų Komunijos pokyliui, dalelę jos įleidžia į Taurę.

Vadovas, įleisdamas Duonos dalelę į Taurę, tyliai kalba:
Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Kūnas ir Kraujas, čia sujungti, tebrandina mus amžinajam gyvenimui.

Tuo metu giedama:

DIEVO AVINĖLI, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų! 
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų! 
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, suteik mums ramybę! 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis! 
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis! 
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: dona nobis pacem!

Jei Duonos laužymas užtrunka, galima šį kreipinį giedoti ir daugiau kartų. Paskutinį kartą visada sakoma: „Suteik mums ramybę.“ 

Vadovas toliau tyliai kalba: 
Viešpatie Jėzau Kristau, gyvojo Dievo Sūnau! Tėvo valią vykdydamas, Šventajai Dvasiai bendradarbiaujant, Tu savo mirtimi atgaivinai pasaulį. 
Šiuo švenčiausiuoju savo Kūnu ir Krauju išvaduok mane iš nuodėmių ir visokių blogybių; padėk man visuomet laikytis Tavo įsakymų ir neleisk niekuomet nuo Tavęs atsiskirti. 

Arba:

Tavo Kūno ir Kraujo priėmimas, Viešpatie Jėzau Kristau, tegul neužtraukia man teismo ir pasmerkimo, bet dėl Tavo gerumo tegul gydo ir saugo mano dvasią ir kūną. 

Komunijos dalijimas 

Prieš paimdamas DUONĄ į rankas, vadovas priklaupia. VISI ATSIKLAUPIAME.  

Pradėdamas Komunijos pokylį, vadovas visiems rodydamas priimamą Duoną taria: 
ŠTAI DIEVO AVINĖLIS, kuris naikina pasaulio nuodėmes. 
Laimingi, kurie yra pakviesti į Avinėlio puotą! 

Visi: Viešpatie, nesu vertas (-a), * kad ateitum į mano širdį, * bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks. 

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccáta mundi. 
Beáti qui ad cenam Agni vocáti sunt! 

Dómine, non sum dignus, ut intres sub téctum meum, sed tantum dic verbo, et sanábitur ánima mea.

Vadovas tyliai sako:
Kristaus Kūnas tesaugo mane amžinajam gyvenimui.

ir priima Kristaus Kūną. Tada paima Taurę ir tylai sako:
Kristaus Kraujas tesaugo mane amžinajam gyvenimui.

Tada priima Kristaus Kraują.

RIKIUOJASI KOMUNIJOS PROCESIJA. Nepriimantieji Komunijos ir priėmę sėdi.

Procesijoje artinamės prie dalytojo giedodami arba tyliai šlovindami Dievą.

Komunijos dalintojas, parodydamas Duoną, sako: 
Kristaus Kūnas arba Corpus Christi.

Priimantysis pažvelgia į Ją ir sako: Amen.

Jei priimamas ir Kristaus Kraujas, Komunijos dalintojas, parodydamas Taurę, sako: Kristaus Kraujas arba Sanguis Christi.

Priimantysis pažvelgia į Ją ir sako: Amen.

Baigus dalyti Komuniją, susitelkiama tyliai padėkos maldai arba giedama šlovinimo giesmė. 

Malda po Komunijos

Vad.: MELSKIMĖS. 

ATSISTOJAME. Vadovas gieda ar kalba maldą po Komunijos.

Kunigui pabaigus maldą, visi atsako: Amen. 

ŽYMĖS: