maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Pradžios apeigos

Atėjimo procesija

Vadovas su patarnautojais eina prie altoriaus. VISI STOVI. Procesijos priekyje – kryžius.

Giedamas posmelis tinkamos giesmės arba kiekvienoms Mišioms vis kitas įžangos priegiesmis (jei negiedama, gali būti garsiai skaitomas).

Altoriaus pagerbimas ir susirinkusiųjų pasveikinimas

Procesijai atėjus, pabučiavimu ir (iškilmingais atvejais) smilkymu pagerbiamas altorius.

Kryžiaus ženklas

Eucharistijos šventimas pradedamas Kryžiaus ženklu.

Vadovas: Vardan Dievo  – Tėvo ✠ ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios.
Visi (kartu su vadovu tyliai persižegnoję): Amen. 

In nómine Patris ✠ et Fílii et Spíritus Sancti.
Amen.

Pasisveikinimas (Salutatio)

Vadovas sveikinasi, išreikšdamas susirinkimo paslaptį, jog Viešpats yra pasakęs: „Kur du ar trys susirenka mano vardu, ten ir aš esu jų tarpe“:

K. Viešpats su jumis.

 

Arba:
K. Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė, Dievo Tėvo meilė ir Šventosios Dvasios bendrystė tebūna su jumis visais.

Arba:
K. Dievo, mūsų Tėvo, ramybė, Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė ir Šventosios Dvasios paguoda tebūna su jumis visais.

 

A. Ir su tavimi.

Dominus vobíscum.

Vel: Grátia Dómini nostri Iesu Christi, et cáritas Dei, et communicátio Santi Spíritus sit cum ómnibus vobis.

<>Et cum spíritu tuo.
 

Vyskupas, pirmą kartą Mišiose sveikindamas žmones, sako:

Vyskupas: Ramybė jums.

Visi: Ir tau, Ganytojau.

Pax vobis.

 

Vadovas, diakonas ar kitas įgaliotas patarnautojas gali tikinčiuosius trumpai supažindinti su tos dienos Mišiomis.

 
Šlakstymas (Asperges)

SEKMADIENIAIS, Viešpaties prisikėlimo dieną, vietoj gailesčio akto gali būti atmenamas Krikštas, per kurį dalyvaujame Velykų paslaptyje. Laiminamas Krikštui priminti skirtas vanduo ir juo šlakstoma.

Šlakstomi STOVIME, darome KRYŽIAUS ŽENKLĄ ir giedame ar bent skaitome priegiesmį:

Choras ar visi: APŠLAKSTYK MANE, Viešpatie, vandeniu ir būsiu tyras: * nuplauk mane, ir pasidarysiu baltesnis už sniegą (plg. Ps 51, 9).

Velykų laiku:
Choras ar visi: REGĖJAU VERSMĘ, trykštančią iš šventovės dešiniojo šono, aleliuja, ir visi, kuriuos vanduo tas pasiekė, buvo išgelbėti ir gieda: aleliuja, aleliuja! (Plg. Ez 47, 1–2. 9)

Vad.: Visagalis Dievas teapvalo mūsų sąžines ir šventųjų Mišių galybe mus tepadaro vertus nueiti į dangaus tėvynę.

A. Amen.

PO ŠLAKSTYMO praleidžiamas GAILESČIO AKTAS bei MALDAVIMAI ir giedamas GARBĖS HIMNAS (išskyrus adventą ir gavėnią).

 

Atgailos/Gailesčio aktas (Actus paenitentialis)

Kunigas ragina gailėtis dėl nuodėmių:
Broliai seserys, ruošdamiesi švęsti išganymo paslaptis, prisipažinkime nusikaltę ir melskime Dievą atleidimo.

Po trumpos tylos visi kartu kalba:
Prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai seserys, kad labai nusidėjau * mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais.(Mušdamiesi į krūtinę) Esu kaltas, esu kaltas, esu labai kaltas. * Todėl prašau Švenčiausiąją Mergelę Mariją, *  visus angelus ir šventuosius * ir jus, broliai seserys, * melsti už mane Viešpatį Dievą.

Kunigas meldžia atleidimo: Tepasigaili mūsų visagalis Dievas * ir, atleidęs kaltes, * tenuveda mus į amžinąjį gyvenimą. 
Visi: Amen.

Confíteor Deo omnipoténti et tibi, frater, quia peccávi nimis cogitatióne, verbo, ópere et omissióne: mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa. Ideo precor beátam Maríam semper Vírginem, omnes Angelos et Sanctos, et te, frater, oráre pro me ad Dóminum Deum nostrum.

Misereàtur nostri omnìpotens Deus et, dimìssis peccàtis nostris,perdùcat nos ad vitam ætèrnam.

Amen.

 

Arba: 

Vad.: Broliai seserys, ruošdamiesi Dievo žodžio klausytis ir Kristaus aukoje dalyvauti, prašykime Dievą nuodėmių atleidimo.

Po trumpos tylos:

K. Viešpatie, esame tau nusidėję.
A. Pasigailėk mūsų!

K. Viešpatie, būk mums gailestingas.
A. Suteik mums išganymą.

K. Teatleidžia, tedovanoja ir tepanaikina mums nuodėmes visagalis ir gailestingas Viešpats.
A. Amen.

Miserére nostri, Dómine.
Quia peccávimus tibi.
Osténde nobis, Dómine,
misericórdiam tuam.
Et salutáre tuum da nobis.

Arba: 

Vad.: Pradėdami šventąsias Mišias, prisiminkime savo kaltes ir melskime Dievą atleidimo.

Po trumpos tylos:

K. Siųstas gydyti nuodėmės sužeistų širdžių, Viešpatie, pasigailėk! 
A. Viešpatie, pasigailėk! 

K. Atėjęs šaukti į atgailą nusidėjėlių, Kristau, pasigailėk!
A. Kristau, pasigailėk! 

K. Įžengęs pas Tėvą mūsų užtarti, Viešpatie, pasigailėk!
A. Viešpatie, pasigailėk! 

K. Tepasigaili mūsų visagalis Dievas ir teatleidžia mums nuodėmes, kad tyra širdimi dalyvautume šioje šventoje aukoje. 
A. Amen.

Po pastarosios atgailos formulės praleidžiami MALDAVIMAI „Kyrie, eleison“ – „Viešpatie, pasigailėk“.

Qui missus es sanare contritos corde: Kyrie elèison.

Kyrie elèison!

Qui peccatores vocare venisti: Christe, elèison!

Christe, elèison!

Qui ad dexteram Patris sedes, ad interpellandum pro nobis: Kyrie elèison!

Kyrie elèison!

 

Maldavimai  (Kyrie eleison)

Vadovas ir visas susirinkimas gieda ar kalba maldavimus graikiškai arba lietuviškai:

KYRIE, eleison! Kyrie, eleison!
Christe, eleison! Christe, eleison!
Kyrie, eleison! Kyrie, eleison!

Arba:

VIEŠPATIE, PASIGAILĖK! Viešpatie, pasigailėk!
Kristau, pasigailėk! Kristau, pasigailėk!
Viešpatie, pasigailėk! Viešpatie, pasigailėk!

GAILESČIO AKTĄ ir MALDAVIMUS atstoja numirėlio atlydėjimas į bažnyčią, kitos apeigyne išvardytos apeigos ir Liturginės valandos.

Garbės himnas (Gloria)

Sekmadieniais (išskyrus Adventą ir Gavėnią), iškilmių bei švenčių dienomis giedamas (arba kalbamas) garbės himnas.

Kunigas ir žmonės:

GARBĖ DIEVUI AUKŠTYBĖSE, * o žemėje ramybė geros valios žmonėms!

Šloviname Tave, * aukštiname Tave, * lenkiamės Tau, * garbiname Tave; * gėrimės Tavo didžia garbe, * Viešpatie Dieve, dangaus Valdove, visagali Dieve Tėve!

Viešpatie vienatini Sūnau, Jėzau Kristau, * Viešpatie Dieve, Dievo Avinėli, Tėvo Sūnau! * Tu naikini pasaulio nuodėmes – * pasigailėk mūsų! * Tu naikini pasaulio nuodėmes – * priimk mūsų maldavimus! * Tu sėdi Dievo Tėvo dešinėje – * pasigailėk mūsų!

Tu vienas Šventas, Tu – vienatinis Viešpats, * Tu pats didingiausias, Jėzau Kristau, * su Šventąja Dvasia * Dievo Tėvo garbei. Amen.

Glória in excélsis Deo * et in terra pax homínibus bonæ voluntátis.

Laudámus te. * Benedícimus te. * Adorámus te. * Glorificámus te. * Grátias ágimus tibi propter magnam glóriam tuam. * Dómine Deus, Rex cœléstis, Deus Pater omnípotens!

Dómine, Fili unigénite * Iesu Christe. * Dómine Deus, Agnus Dei, Filius Patris! * Qui tollis peccáta mundi, miserére nobis! * Qui tollis peccáta mundi, * súscipe deprecatiónem nostram! * Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis!

Quóniam tu solus Sanctus. * Tu solus Dóminus. * Tu solus Altíssimus, * Iesu Christe. * Cum sancto  Spiritu in glória Dei Patris. * Amen.

Pradžios/Surinkimo malda (Colecta)

Pradžios apeigos baigiamos pradžios arba surinkimo malda (kolekta). Vadovas pakviečia melstis:

Vad.: Melskimės.

Visi kurį laiką tyliai meldžiasi. Po to vadovas, rankas išskėtęs, gieda ar skaito tos dienos Mišių pradžios maldą. Ją pabaigia taip:

Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, tavo Sūnų, * kuris, būdamas Dievas, su tavimi ir Šventąja Dvasia * gyvena ir viešpatauja per amžius.

 

Arba (jei pabaigoje minimas Jėzus Kristus):

Jis, būdamas Dievas, su tavimi ir Šventąja Dvasia * gyvena ir viešpatauja per amžius.

Arba (jei kreipiamasi į Jėzų Kristų):

Tu, būdamas Dievas, su Tėvu ir Šventąja Dvasia * gyveni ir viešpatauji per amžius.

 

Pradžios maldą pabaigus, žmonės atsako: 

A. Amen.

Plg. RM 1987, MMV, LM 2022

ŽYMĖS: