maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Įžanga

Visos dienos maldų ciklas prasideda įžanga. Ji atliekama prieš Rytmetinę arba Aušrinę, kuriomis prasideda visa liturginė diena.

Valandos pradedamos:

Prieš pirmą tą dieną atliekamą Valandą darant kryželį ant lūpų sakoma:

K. Viešpatie, atverk mano lūpas.
A. Ir aš tave šlovinsiu.

Prieš kitas Valandas žegnojantis sakoma:

K. Dieve, ateik man padėti.
A. Viešpatie, skubėk manęs gelbėti.

Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, *
ir Šventajai Dvasiai.

Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, *
ir per amžius. Amen. (Velykų laiku Aleliuja!)

Paskelbiamas ir pakartojamas priegiesmis:

Prieg. Ateikite pagarbinti
gyvųjų ir mirusiųjų Viešpaties.

Įžangos psalmė

Pasirinkite psalmę (prieš tai paspauskite ant pavadinimo ir paslėpkite esamą). Prieš RYTINĘ įžangos psalmę su priegiesmiu prireikus galima praleisti:

23 (24) psalmė
Viešpaties įžengimas į Šventyklą
Dangaus vartai atsivėrė Kristui, kai su kūnu žengė į dangų (šv. Ireniejus).

Viešpaties yra žemė ir visa, kas ją pripildo, – *
pasaulis ir visa, kas jame gyvena,

nes tai jis ant gilių vandenų jį pastatė *
ir įtvirtino virš požeminių upių. 

Prieg. Ateikite pagarbinti
gyvųjų ir mirusiųjų Viešpaties.

Kas įkops į Viešpaties kalną? *
Kas galės įeiti į šventąją jo buveinę?

Tasai, kurio širdis tyra, o rankos nekaltos, † kuris nesivaiko tuštybių *
ir artimui kreivai neprisiekia.

Prieg. Ateikite pagarbinti
gyvųjų ir mirusiųjų Viešpaties.

Gaus jisai iš Viešpaties palaimą, *
teisų atlygį iš Dievo, Gelbėtojo savo.

Tokia yra bendrija visų, kurie jo ieško *
ir Jokūbo Dievo veido ilgis.

Prieg. Ateikite pagarbinti
gyvųjų ir mirusiųjų Viešpaties.

Pakelkite savo sąramas, vartai! † Plačiai atsiverkite, amžinos durys, *
teįžengia Garbės karalius!

Kas gi tas Garbės karalius? † Tai Viešpats, narsus ir galingas, *
Viešpats, kautynių galiūnas.

Prieg. Ateikite pagarbinti
gyvųjų ir mirusiųjų Viešpaties.

Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, *
ir Šventajai Dvasiai.

Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, *
ir per amžius. Amen.

Garbė Dievui kalbamas visų psalmių ir giesmių pabaigoje.

Prieg. Ateikite pagarbinti
gyvųjų ir mirusiųjų Viešpaties.

Arba:

66 (67) psalmė
Visos tautos tešlovina Viešpatį
Žinokite: šis Dievo išgelbėjimas yra pasiųstas pagonių tautoms (Apd 28, 28).

Prieg. Ateikite pagarbinti
gyvųjų ir mirusiųjų Viešpaties.

Tebūna Dievas mums maloningas, mus tepalaimina, *
mums tešviečia jo veidas;

tegu tavo kelią žemė pažįsta; *
o visos tautos – tavo išganymą.

Prieg. Ateikite pagarbinti
gyvųjų ir mirusiųjų Viešpaties.

Dieve, tave tegarbina tautos, – *
visos tautos tave tešlovina!

Džiūgaus ir krykštaus žmonės iš džiaugsmo, † nes tu tautas valdai teisingai, – *
žemėje tu vesi žmones.

Prieg. Ateikite pagarbinti
gyvųjų ir mirusiųjų Viešpaties.

Dieve, tave tegarbina tautos, – *
visos tautos tave tešlovina!

Teduoda žemė savo derlių; *
telaimina mus Dievas, mūsų Dievas!

Telaimina mus Dievas, *
tebijo pagarbiai jo visa žemė.

Prieg. Ateikite pagarbinti
gyvųjų ir mirusiųjų Viešpaties.

Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, *
ir Šventajai Dvasiai.

Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, *
ir per amžius. Amen.

Prieg. Ateikite pagarbinti
gyvųjų ir mirusiųjų Viešpaties.

Arba:

94 (95) psalmė
Kvietimas garbinti Dievą
Raginkite vieni kitus kasdien, – kol dar tebėra šiandien  (Žyd 3, 13).

Prieg. Ateikite pagarbinti
gyvųjų ir mirusiųjų Viešpaties.

Ateikite, džiaugsmingai Viešpačiui giedokim, *
šaukime iš džiaugsmo mūsų išganymo uolai!

Dėkodami eikime į jo Artumą, *
džiaugsmingai traukime šlovinimo giesmes!

Prieg. Ateikite pagarbinti
gyvųjų ir mirusiųjų Viešpaties.

Juk Viešpats – didis Dievas, *
galingas Karalius, visus dievus jisai valdo.

Jo rankoje visos žemės gelmės; *
ir kalnų viršūnės jam priklauso.

Jo yra jūra, – jisai ją sukūrė, *
ir sausuma padaryta jo rankom.

Prieg. Ateikite pagarbinti
gyvųjų ir mirusiųjų Viešpaties.

Ateikime jo pagarbinti ir pulkime kniūbsti, *
klaupkimės prieš Viešpatį, mūsų Kūrėją!

Juk jis – mūsų Dievas, † o mes – tauta, kurią jisai gano, *
kaimenė, kurią jis veda.

Prieg. Ateikite pagarbinti
gyvųjų ir mirusiųjų Viešpaties.

O, kad išgirstumėte šiandien, ką jis byloja: † „Nebūkite kietaširdžiai, kaip prie Meribos, *
kaip dykumoje Masos dieną,

gundė mane ten jūsų senoliai, – *
jie mane bandė, nors buvo matę mano darbus. 

Prieg. Ateikite pagarbinti
gyvųjų ir mirusiųjų Viešpaties.

Per keturias dešimtis metų *
atgrasi toji karta man buvo.

Tariau: „Tai žmonės, kurių širdys paklydo, *
mano kelių jie negerbia.“

Todėl aš rūsčiai prisiekiau: *
„Jie neįžengs į mano atilsio kraštą.“

Prieg. Ateikite pagarbinti
gyvųjų ir mirusiųjų Viešpaties.

Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, *
ir Šventajai Dvasiai.

Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, *
ir per amžius. Amen.

Prieg. Ateikite pagarbinti
gyvųjų ir mirusiųjų Viešpaties.

Arba:

99 (100) psalmė
Žengiančiųjų į Šventyklą džiaugsmas
Viešpats liepia atpirktiesiems giedoti pergalės giesmę (šv. Atanazas).

Prieg. Ateikite pagarbinti
gyvųjų ir mirusiųjų Viešpaties.

Džiaugsmu klegėkite, visos šalys! † Tarnaukite Viešpačiui linksmos, * 
artinkitės prie jo su džiaugsminga giesme.

Prieg. Ateikite pagarbinti
gyvųjų ir mirusiųjų Viešpaties.

Atminkite: Viešpats yra Dievas. † Jis mus sukūrė, mes jam priklausom; *
mes – jo tauta ir jo kaimenės avys.

Prieg. Ateikite pagarbinti
gyvųjų ir mirusiųjų Viešpaties.

Pro vartus dėkodami ženkit *
į jo kiemus su šlovinimo giesme.

Dėkokite jam, šlovinkite jo vardą, † nes geras mūsų Viešpats, amžina jo meilė, *
per kartų kartas – jo ištikimybė.

Prieg. Ateikite pagarbinti
gyvųjų ir mirusiųjų Viešpaties.

Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, *
ir Šventajai Dvasiai.

Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, *
ir per amžius. Amen.

Prieg. Ateikite pagarbinti
gyvųjų ir mirusiųjų Viešpaties.

ŽYMĖS: