maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Vakarinė liturginė valanda

K. Dieve, ateik man padėti.
A. Viešpatie, skubėk manęs gelbėti.

Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, *
ir Šventajai Dvasiai.

Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, *
ir per amžius. Amen. Aleliuja. (Gavėnios metu Aleliuja praleidžiamas.)

Himnas

Kokia didi tava galia, 
Karaliau, mirusius keliąs, 
kai Tėvo dangiška valia,
sulaužęs mirtinas strėles, 
vedi į garbę jo vaikus 
per nesibaigiančius laikus.

Silpnybes mūsų nešdamas, 
į mūšį didelį ėjai. 
Atlyginti visai už jas 
klusnus ant kryžiaus tu mirei, 
kad sunaikintum mirtį tą, 
kur žalčio atnešė klasta.

Kaip Nugalėtojas kelies 
iš kapo gyvas, nemarus. 
Velykų ryto paslapties 
darai tu dalininkais mus: 
gyvenimą mums grąžini, 
kai nuodėmė išplėšia jį.

Suteik malonę vis budėt 
ir laukt su žiburiu tavęs, 
ir tarsi jaunąjį lydėt 
į amžinąsias vestuves, 
kai tu sugrįši vienąkart 
anapus durų mums atvert.

Šviesos Kūrėjau, mus priimk 
į šalį amžinos šviesos! 
Tave mes tikim, atsimink, 
ir mylim iš širdies visos! 
Krikštu mes esam nuplauti, 
Trejybės garbei pašvęsti!

Šio (šios, šių) mirusio (-ios, -ių) pasigailėk! 
Jo (jos, jų) siela (sielos) ilgisi tavęs! 
Gerasis Dieve, jai (joms) padėk
tėvynę tavyje surast. 
Pašaukęs prie širdies priglausk 
ir meile dieviška apsiausk. Amen.

Psalmodija

1 prieg. Viešpats sergsti tave nuo viso, kas pikta, – 
 tegu Viešpats tavo gyvastį saugo.

120 (121) psalmė

Keliu žvilgsnį į kalnus – *
iš kur ateis man pagalba?

Viešpats atsiųs man pagalbą, *
jis dangų ir žemę sukūrė.

Neleis jis tavo kojai suklupti, – *
tave globojantis budi.

Nesnaudžia ir nemiega *
Izraelio globėjas! 

Tave Viešpats globoja; *
iš dešinės Viešpats – užuovėja tavo.

Dieną nepakenks tau saulė *
nei naktį mėnulis.

Viešpats sergės tave nuo viso, kas pikta, – *
jis tavo gyvastį saugos.

Viešpats sergės išeinant ir grįžtant, *
dabar ir per amžius.

1 prieg. Viešpats sergsti tave nuo viso, kas pikta, –
 tegu Viešpats tavo gyvastį saugo.

2 prieg. Jei tu, Viešpatie, paisytum kaltybių, – 
 Viešpatie, kas išliktų gyvas?

129 (130) psalmė

Iš nevilties gilumų tavęs šaukiuosi, Viešpatie! *
Viešpatie, išgirsk mano balsą!

Tegul tavo ausys atsiveria maldavimui mano; *
išgirsk ir būk gailestingas.

Jei tu, Viešpatie, paisytum kaltybių, – *
Viešpatie, kas išliktų gyvas?

Betgi turi tu galią atleisti, *
kad garbintume tave su baime.

Nekantriai laukiu Viešpaties pagalbos *
ir jo žodžiu pasikliauju.

Labiau Viešpaties laukiu, *
negu aušros – panaktiniai. 

Labiau, negu aušros – panaktiniai, *
Izraelis Viešpaties telaukia, 

nes Viešpats yra maloningas, *
didi jo atpirkimo galybė.

Tikrai jis atpirks Izraelį *
iš visų jo kaltybių.

2 prieg. Jei tu, Viešpatie, paisytum kaltybių, – 
 Viešpatie, kas išliktų gyvas?

3 prieg. Kaip Tėvas prikelia mirusius, juos atgaivina, 
 taip ir Sūnus atgaivina tuos, kuriuos nori.

Giesmė Fil 2, 6–11

Jėzus Kristus, turėdamas Dievo prigimtį, *
godžiai nesilaikė savo lygybės su Dievu,

bet apiplėšė pats save, priimdamas tarno išvaizdą *
ir tapdamas panašus į žmones. 

Jis ir išore tapo kaip visi žmonės; † jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, *
iki kryžiaus mirties. 

Todėl ir Dievas jį išaukštino † ir padovanojo jam vardą, *
kilniausią iš visų vardų,

kad Jėzaus vardui priklauptų *
kiekvienas kelis danguje, žemėje ir po žemėm 

ir kiekvienos lūpos Dievo Tėvo šlovei išpažintų: *
„Jėzus Kristus yra Viešpats!“

3 prieg. Kaip Tėvas prikelia mirusius, juos atgaivina, 
 taip ir Sūnus atgaivina tuos, kuriuos nori.

Skaitinėlis 1 Kor 15, 55–57

Kurgi, mirtie, tavoji pergalė? Kurgi, mirtie, tavasis geluonis?! Mirties geluonis yra nuodėmė, o nuodėmės jėga – įstatymas. Bet ačiū Dievui, kuris duoda mums pergalę per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Trumpasis atliepas

K./A. Tavim pasitikiu, Viešpatie, * nenusivilsiu per amžius.
K. Pakilsiu ir džiaugsiuos tavo malone. 
A. Nenusivilsiu per amžius. 
K. Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai.
A. Tavim pasitikiu, Viešpatie, nenusivilsiu per amžius.

Arba:

K./A. Viešpatie, tu gailestingas – * duok mirusiems atilsį.
K. Tu ateisi gyvųjų ir mirusiųjų teisti. 
A. Duok mirusiems atilsį. 
K. Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai.
A. Viešpatie, tu gailestingas – duok mirusiems atilsį.

Marijos giesmės prieg.
Visi, kuriuos man duoda Tėvas,  
ateis pas mane,  
ir ateinančio pas mane aš neatstumsiu.

Arba Velykų laiku:
Nukryžiuotasis prisikėlė iš numirusiųjų
ir mus atpirko, aleliuja.

Marijos giesmė   Lk 1, 47–55

Siela džiaugiasi Viešpačiu

Mano siela šlovina Viešpatį, * 
mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju,

nes jis pažvelgė į savo nuolankią tarnaitę. *
Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos,

nes didžių dalykų padarė man Visagalis, *
ir šventas yra jo vardas!

Jis maloningas iš kartos į kartą *
tiems, kurie jo klauso.

Jis parodo savo rankos galybę *
ir išsklaido išdidžios širdies žmones.

Jis numeta galiūnus nuo sostų *
ir išaukština nuolankiuosius.

Alkstančius gėrybėmis apdovanoja, *
turtuolius tuščiomis paleidžia.

Jis ištiesė pagalbos ranką savo tarnui Izraeliui, *
kad minėtų jo gailestingumą,

kaip buvo žadėjęs mūsų protėviams – *
Abraomui ir jo palikuonims per amžius.

Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, *
ir Šventajai Dvasiai.

Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, *
ir per amžius. Amen.

Marijos giesmės prieg.
Visi, kuriuos man duoda Tėvas,  
ateis pas mane,  
ir ateinančio pas mane aš neatstumsiu.

Arba Velykų laiku:
Nukryžiuotasis prisikėlė iš numirusiųjų
ir mus atpirko, aleliuja.

Maldavimai

Kreipiamės į Viešpatį Kristų, kuris pakeis mūsų vargingą kūną ir padarys jį panašų į savo garbingąjį kūną; sakome jam:
A. Viešpatie, tu mūsų gyvenimas ir prisikėlimas!

Kristau, gyvojo Dievo Sūnau, tu savo bičiulį Lozorių prikėlei iš numirusių,
prikelk gyvenimui ir garbei mirusiuosius, kuriuos brangiu savo krauju esi atpirkęs. – A.

Kristau, liūdinčių Guodėjau, tu meilingai šluostei ašaras mirusiųjų artimiesiems,
paguoski visus, kurie apverkia savo brangius mirusiuosius. – A.

Kristau Gelbėtojau, nuodėmės Nugalėtojau! Sutramdyk mumyse nuodėmės valdžią;
nors per nuodėmę turime mirti, bet per tave tepasieksime amžinąjį gyvenimą. – A.

Kristau, žmonijos Atpirkėjau, pažvelk maloningai ir į tuos, kurie tavęs nepažindami neturi vilties;  
tegul ir jie įtiki pomirtinį gyvenimą ir prisikėlimą. – A.

Kristau, tu aklajam suteikei regėjimą, kad jis tave pamatytų,
leisk greičiau išvysti tavo veidą tiems mirusiems, kurie iki šiol jo nemato. – A.

Kristau, mūsų žemiškosios padangtės būstui lemta suirti,
suteik mums ne rankomis statytus amžinuosius namus danguje. – A.

Tėve mūsų...

Malda

MELSKIMĖS. –

Išklausyk, Viešpatie, mūsų maldas ir sustiprink viltį mirusiojo (-iosios) N. prisikėlimu, kai su tvirtu tikėjimu sveikiname iš numirusių prisikėlusį tavo Sūnų Jėzų Kristų. Jis, būdamas Dievas, su tavimi ir Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. 

Arba:

Dieve, tikinčiųjų džiaugsme, teisiųjų gyvenime! Tu savo Sūnaus mirtimi ir prisikėlimu mus atpirkai; būk atlaidus mūsų broliui (seseriai) N., kad, prisikėlimo paslaptį tikėjęs (-usi), amžinosios palaimos džiaugsmo susilauktų. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. 

Arba:

Išgirsk, Viešpatie, mus, nuolankiai besišaukiančius tavo gailestingumo, ir mirusįjį (-iąją) N., kurį (kurią) šiame pasaulyje buvai padaręs šventosios savo šeimos nariu (-e), priimk į dieviškosios šviesos bei ramybės šalį ir įvesk į garbingą savo šventųjų šeimą. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. 

Arba Velykų laiku:

Visagali gailestingasis Dieve, † leisk mūsų broliui (seseriai) N. prisikėlimu susivienyti su nuostabiuoju Nugalėtoju Kristumi, * kuris laisvu noru už mus paaukojo gyvybę. Jis, būdamas Dievas, su tavimi ir Šventąja Dvasia * gyvena ir viešpatauja per amžius.

Už kelis ar visus mirusiuosius:

Dieve, savo vienatinį Sūnų, mirties Nugalėtoją, pasišaukęs į dangų, duok savo tikintiesiems (N. ir N.) drauge su juo nugalėti mirtį ir veidas į veidą amžinai regėti tave, savo Kūrėją ir Atpirkėją. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Už gimines ir geradarius:

Dieve, Tu trokšti žmones išganyti ir dėl savo gerumo atleidi jiems nuodėmes, tad ir mūsų (tėvams), broliams, seserims, giminėms bei geradariams, kurie jau yra apleidę šį pasaulį, Švenčiausiajai Mergelei Marijai ir visiems šventiesiems užtariant, leisk pasiekti amžinąją laimę. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Arba kita MALDA iš Romos mišiolo.

Visi atsako: Amen.

Valanda pabaigiama

Jei vadovauja kunigas ar diakonas, jis atsisveikina su žmonėmis, tardamas:

Vad. Viešpats su jumis.
A. Ir su tavimi.

Vad. Telaimina jus visagalis Dievas – Tėvas ir Sūnus, ir Šventoji Dvasia.
A.
Amen.

Jei bendruomenė paskui išsiskirstys, sakoma:

Vad. Eikite ramybėje.
A.
Dėkojame Dievui.

Jei nėra kunigo nei diakono arba meldžiantis pavieniui užbaigiam taip:

K. Viešpats mus tepalaimina, tesaugo nuo visokio blogio ir tenuveda į amžinąjį gyvenimą.
A.
Amen.

ŽYMĖS: