maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Naktinė liturginė valanda

K. Dieve, ateik man padėti.
A. Viešpatie, skubėk manęs gelbėti.

Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, *
ir Šventajai Dvasiai.

Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, *
ir per amžius. Amen. Aleliuja. (Gavėnios metu Aleliuja praleidžiamas.)


Patartina atlikti sąžinės patikrinimą. Bendrai švenčiant jį galima baigti gailesčio aktu, kaip ir per Mišias.

 

 

Himnas

O Kristau, spindesy dienos,
šviesa, atėjus iš šviesos,
nakties tamsybes išsklaidai,
šventuosius spinduliais gaubi.

Maldaujam, šventas Viešpatie,
nakčia globoki miegančius,
apgaubk tyliuoju atilsiu,
ramybėj valandų tavų.

Nors snaudulys akis užlies,
širdis lai tavyje budės,
ranka tavoji tikinčius
lai dengia, tave mylinčius.

Gynėjau, mūsų nepalik
ir priešo kėslus sulaikyk,
ir vesk globodamas tarnus,
krauju tavuoju atpirktus.

Geriausiasis Karaliau, tau
su Tėvu tebūnie garbė
ir Dvasiai Atgaivintojai
per amžius nesibaigiančius. Amen.

Arba:

Kartu su gęstančia diena,
Kūrėjau, prašome tavęs:
malonės savo veikimu
apsaugoki ir ginki mus.

Kai po darbų ilsėsimės,
te širdys nepaliaus budėt,
kai vėlei švis dangus aušra,
tau šlovę vėl giedosime.

Mums duoki deramai gyvent,
kaitra mums širdis vėl uždek,
te išsklaidys tava šviesa
tamsybių sutemas niūrias.

To, Tėve Visagali, mums
suteik per Kristų Viešpatį,
kurs su tavim ir su Dvasia
Šventąja valdo amžinai. Amen.

Psalmodija sekmadienio Naktinės.

Psalmodija

Prieg. Uždengs jis tave savo plunksnom, 
tavęs neišgąsdins nakties baisybės.

90 (91) psalmė
Aukščiausiojo globa

Štai aš suteikiau jums galią mindžioti gyvates bei skorpionus (Lk 10, 19).

Kas gyvena Aukščiausiojo pastogėj, *
kas pasilieka Visagalio pavėsy,

sakys Viešpačiui: „Mano Dieve, *
mano prieglauda ir tvirtove, tavimi pasikliauju!“

Juk tai jis, jisai tik vienas, † išgelbės tave nuo medžiotojo kilpos *
ir nuo mirtį nešančio maro.

Uždengs jis tave savo plunksnom – † po jo sparnais tu prieglaudą rasi, *
jo ištikimybė – dengiantis skydas.

Tavęs neišgąsdins nakties baisybės *
nei strėlės, laidomos dieną,

nei maras, sėlinantis patamsy, *
nei vidudienį čaižančios rykštės.

Nors tavo kairėje tūkstantis kristų, † o dešinėje – dešimtys tūkstančių, *
tu nepaliestas liksi.

Akį tik užmesi ir pamatysi, *
kokia bausmė ištinka nedoruosius.

Viešpatį tu pasirinkai savo priebėga, *
Aukščiausiąjį – savo užuovėja,

todėl tau neatsitiks nieko pikto, *
liga nepalies tavo palapinės.

Atsiųs jis tau savo angelus, *
kad saugotų tave visur, kur beeitum.

Jie neš tave ant rankų, *
kad kojos į akmenį neužsigautum.

Sumindžiosi liūtą ir gyvatę, *
slibiną ir liūtuką sutrypsi.

„Kas myli mane, tą išvaduosiu, – *
ginsiu jį, nes jis žino mano vardą.

Kai šauksis manęs, aš išklausysiu, – † sielvartuos drauge su juo būsiu, *
išgelbėsiu ir garbę suteiksiu.

Pasotinsiu ilgu amžium, *
savo išganymu jį pagirdysiu.“

Prieg. Uždengs jis tave savo plunksnom,
tavęs neišgąsdins nakties baisybės.

Skaitinėlis Apr 22, 4–5

Jie regės jo veidą, ir jų kaktose bus jo vardas. Nakties nebebus, jiems nereikės nei žiburio, nei saulės šviesos, nes Viešpats Dievas jiems švies, ir jie viešpataus per amžių amžius.

Trumpasis atliepas

K./A. Į tavo rankas, Viešpatie, * atiduodu savo dvasią.
K. Atpirkai mus, Viešpatie, tiesos Dieve.
A. Atiduodu savo dvasią.
K. Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai.
A. Į tavo rankas, Viešpatie, atiduodu savo dvasią.

Prieg. Gelbėk mus, Viešpatie, budinčius, sergėk miegančius,
kad budėtume su Kristumi ir ramiai ilsėtumės.

Simeono giesmė Lk 2, 29–32

Kristus – tautų šviesa ir Izraelio garbė

Dabar gali, Valdove, kaip buvai žadėjęs, *
leisti savo tarnui ramiai iškeliauti,

nes mano akys išvydo tavo išgelbėjimą, *
kurį tu prirengei visų tautų akivaizdoje:

šviesą pagonims apšviesti *
ir tavosios Izraelio tautos garbę.

Prieg. Gelbėk mus, Viešpatie, budinčius, sergėk miegančius,
kad budėtume su Kristumi ir ramiai ilsėtumės.

Malda

MELSKIMĖS. –

Sekmadieniais:

Tepasiekia tave, Dieve, nuolanki mūsų malda, kad šiandien atšventę Kristaus prisikėlimo slėpinį, tavo ramybėje saugūs nuo bet kokio blogio galėtume ilsėtis, o pakilę vėl tave džiaugsmingai šlovinti. Per Kristų, mūsų Viešpatį.

Visi: Amen.

Eilinėmis dienomis:

Prašome tave, Viešpatie, ateik į šiuos namus ir atitolink nuo jų visas piktosios dvasios pinkles; tegyvena juose tavo šventieji angelai ir tesaugo mus ramybėje. Mus visada telydi tavo palaima. Per Kristų, mūsų Viešpatį.

Visi: Amen.


Vad. Visagalis Viešpats tesuteikia mums ramią naktį ir šventą mirtį.
Visi: Amen.

Švč. Mergelės Marijos baigiamieji priegiesmiai

Pabaigoje giedamas arba kalbamas vienas iš Švč. Mergelės Marijos priegiesmių. 

MALONINGOJI ATPIRKĖJO MOTINA, 
visuomet atviri Dangaus vartai ir Jūrų žvaigžde!
Ateik į pagalbą žmonėms:
jie klumpa, bet stengiasi keltis.
Viso pasaulio nuostabai pagimdei savo šventąjį Kūrėją!
Tu Mergelė buvai ir pagimdžiusi likai,
Gabrieliaus lūpomis pasveikinta,
pasigailėk nusidėjėlių.

Arba:

DANGAUS KARALIENE ŠVIESIOJI,
angelų Valdove prakilnioji, 
gėrio šaknį išdaiginus, 
žemei šviesą sugrąžinus. 

Tu Mergelė garbingiausia, 
džiūgauki, visų gražiausia, 
būk sveika, o nuostabioji, 
Kristų melsk už mus, meilioji.

Arba:

SVEIKA, KARALIENE, gailestingumo Motina,
mūsų gyvybe, paguoda ir viltie, sveika!
Tavęs šaukiamės ištremtieji Ievos vaikai,
tavęs ilgimės, verkdami ir vaitodami
šiame ašarų klonyje. 

Todėl tu, mūsų Užtarėja,
savo gailestingas akis į mus atkreipki
ir Jėzų, garbingą mylimąjį Sūnų,
mums po šios tremties parodyk. 
O geroji, o malonioji, o mieliausioji Mergele Marija!

Arba:

TAVO APGYNIMO ŠAUKIAMĖS,
šventoji Dievo Gimdytoja! 
Mūsų maldų neatmeski mūsų reikaluose,
bet nuo visokių pavojų mus visados gelbėk.

Mergele garbingoji ir palaimintoji,  
mūsų Valdove, mūsų Tarpininke, mūsų Užtarėja, 
su savo Sūnumi mus sutaikink,
savo Sūnui mus paveski,
savo Sūnui mus atiduoki!

ŽYMĖS: