maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 
maldynas-vir_velykos8.jpg (224 KB)

 

Devyndienis prieš Sekmines

Nuo penktadienio prieš Šeštines iki Sekminių išvakarių imtinai bažnyčiose arba namie atliekamas devyndienis Šventajai Dvasiai. 

Pradžioje giedama arba kalbama:

DVASIA, VIEŠPATIE, ATEIK,
spindulių dangaus mums teik, 
žemės klystkelius nušviesk.

2 Tėve vargstančių, nuženk,
savo dovanas dalink,
mūsų dvasią atgaivink!

3 Sielų Tu ramintojas, 
svečias atlankytojas, 
mielas atgaivintojas. 

4 Darbuose Tu – poilsis, 
kaitroje Tu – atvėsis, 
Tu – paguoda liūdesy. 

5 O šviesybe amžina, 
skaidrink sielos gilumą, 
stiprinki tikėjimą.

6 Be Tavųjų dovanų 
viskas žmoguje skurdu, 
viskas – atvira žaizda. 

7 Nuvalyk, kas sutepta, 
laistyk, kas išdeginta, 
gydyk tai, kas sužeista. 

8 Atitrauk mus nuo klaidų, 
dvasios šalty duok jėgų, 
tiesink vingius mūs takų. 

9 Duok mums, mylintiems Tave, 
tikintiems Tava galia, 
dovanas septynerias. 

10 Duok dorybių atpildą, 
siųsk laimingą pabaigą, 
kviesk į džiaugsmą amžiną! 

Kunigas: Atsiųsk savo Dvasią, ir visa bus sukurta, aleliuja.
Visi: Ir atnaujinsi žemės veidą, aleliuja.

Melskimės. Dieve, tu tikinčiųjų širdis apšvieti Šventosios Dvasios šviesa; * leisk mums tos Dvasios dėka visa, kas gera, mylėti * ir jos paguoda visada džiaugtis. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.

Visi: Amen.

Pabaigoje sukalbama Tėve mūsų; Sveika, Marija; Garbė Dievui.  

 

ŽYMĖS: