maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 
Sekminės

Sekminių procesija

1. Šventosios Dvasios atsiuntimui paminėti LIETUVOJE šiandien prieš pagrindines Mišias  atliekama Sekminių procesija. Joje dalyvaudami, mes su Švč. Jėzaus Motina ir mokiniais išgyvename Šventosios Dvasios atėjimą.

Pradžioje prie altoriaus vieną kartą giedamas priegiesmis, o paskui giesmė, einant aplink bažnyčią.

Priegiesmis

Dvasią atsiuntęs stebuklingai, 
Dievo Sūnau, atleidi mums gailestingai. 
Tikime tave prisikėlusį, 
mums dangaus vartus atvėrusį, 
nuo amžinosios mirties 
mus išgelbėjusį, aleliuja, aleliuja.

2. Kunigas užgieda giesmę Linksma diena, kurios baigiamasis posmas šiandien giedamas šitaip:

Šventos Dvasios atsiuntimu * duok mums kalčių atleidimą, * 
tegul ir mus džiaugsmas ima, * aleliuja, aleliuja, aleliuja!

3. Sugrįžus prie didžiojo altoriaus, stovint triskart giedamas priegiesmis, o po to – kreipinys su atsaku ir malda.

Priegiesmis ir malda

Imkite Šventąją Dvasią! *
Kam atleisite nuodėmes, 
tam jos bus atleistos, aleliuja.

Kunigas: Atsiųsk savo Dvasią, ir visa bus sukurta, aleliuja. 
Visi: Ir atnaujinsi žemės veidą, aleliuja.

Melskimės. –
Visagali amžinasis Dieve, suteik tą malonę, † 
kad atėjusi Šventoji Dvadia apsigyventų mumyse * 
ir padarytų mus savo garbės šventove. –
Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. –

Visi: Amen.

4. Mišios po procesijos pradedamos Garbės himnu, praleidus visa kita.

RM 1987, p. 1116

ŽYMĖS: