maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

 

Iš šios žemelės

ŽYMĖS:

IŠ ŠIOS ŽEMELĖS, ašarų klonio, * į dangų kyla mūsų mintis. * Širdie Švenčiausia, versme malonių, * į Tave kreipiam savo akis. * Išgirsk meilingai mūsų šauksmus, * savo malone gelbėki mus!

Širdie Švenčiausia, Tavyje viltis! * Glausk prie savęs mus – sielos atgis!

2 Brangusis Jėzau, amžių gėrybe, * ištroškus meilės Tavo Širdis. * Leisk nugalėti mūsų silpnybę, * tepasibaigia klaidų naktis. * Sustiprink valią, protą apšviesk, * savo malone mus visus kviesk. – Širdie Švenčiausia...

3 Širdie Švenčiausia, išgirsk meldimą, * priimk mūs auką, skiriamą Tau. * Žmonijos dvasiai duok atgimimą, – * Tau visos tautos noriai tarnaus. * Surink į vieną būrį avis; * jei Tu apleisi, kas išganys? – Širdie Švenčiausia...