maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

ŽYMĖS:

ALELIUJA, ALELIUJA! Džiaugsmo himnas teskambės! * Lai aukštybėse jį gieda chorai dangiškos garbės. * Tepašoks kalnai iš džiaugsmo, linksmai slėniai tegiedos: * Išganytojui Osana tegul skamba visados.

2 Aleliuja, aleliuja! Tarsi saulė iš bangų * jis triumfuodamas pakilo virš tamsių mirties jėgų! * Jis – tautų pasiilgimas! Amžinybės žiburys! * Kaip patsai Garbės Karalius prisikėlė šiandien jis!

3 Aleliuja, aleliuja! Jėzau, Tu prikelk ir mus, * iš gyvenimo griuvėsių vesk, kur džiaugsmas nemarus. * Leisk ir mums dalytis laime, skausmo dienos kai praeis, * kai triumfuodama gyvybė savo pergalę išskleis.

LM 1996