maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

ŽYMĖS:

ŽMONIJOS GELBĖTOJAU, sveikas, * garbingai mirtį nugalėjęs! * Giedok, krikščioni, džiaugsmo giesmę, * nes kėlės Kristus Atpirkėjas! *

Aleliuja, aleliuja, atvertoj meilės Širdyje, * aleliuja, aleliuja, atgims suvargus žmonija.

2 Jis stovi visas spinduliuotas, * jo akys šviečia kaip žaibai. * Nustebo žemė, virpa grotos, * pabėgo drebantys sargai. *

Aleliuja, aleliuja, jį lydi skaistūs angelai, * aleliuja, aleliuja, savuosius glaudžia jis meiliai.

3 Pasauli tu, kuris raudojai, * ant kryžiaus Viešpatį pažinęs, – * kančia jis tau kaltes nuplovė, – * giedok jo kojas apkabinęs. *

Aleliuja, aleliuja, * jau kėlės Kristus iš mirties. * Aleliuja, aleliuja, jam amžiais himnai teskambės.

LM 1996