maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Linksma diena

Žodžiai Antano Baranausko. Harm. Juozo Naujalio

Giedama Lietuvoje dažniausia per Velykas ir Velykų laiku einant procesijoje su Šv. Sakramentu.

LINKSMA DIENA mums nušvito, * visi troškom džiaugsmo šito: * kėlės Kristus, mirtis krito. – * Aleliuja, aleliuja, aleliuja!

2 Geluonį mirties išrovė, * nuodėmes mūsų nuplovė, * pragaro vartus išgriovė. – * Aleliuja...

3 Gyvas savo galia tapo, * nelietęs antspaudo kapo; * sargai pabėgo be kvapo. – * Aleliuja...

4 Angelus siunčia šventuosius * pas Mariją ir savuosius * mokytinius mylimuosius: – * Aleliuja...

5 „Motinėlei sopulingai * neškit naujieną džiaugsmingą * prisikėlimo garbingo“. – * Aleliuja...

6 Veikiai patsai pas ją ėjo, * didžia šviesybe žibėjo, * sveikindamas ją, kalbėjo: – * Aleliuja...

7 „Po tavo skausmų kartybės * nušvito diena linksmybės, * dosni dangiškos ramybės“. – * Aleliuja...

8 „Sveikas, o Jėzau geriausias, * mano Sūneli mieliausias, * žmonėms visiems maloniausias! – * Aleliuja...

9 Esu šiandieną laiminga, * Tave išvydus garbingą, * nieko daugiau man nestinga“. – * Aleliuja...

10 Dangaus Karalius aukščiausias, * Išganytojas brangiausias, * atpirko mus, maloniausias. – * Aleliuja...

11 Jis pragarą nugalėjo, * žalčio galva sutrupėjo, * vargšams viltis sužibėjo. – * Aleliuja...

12 Tuoj pragarus atrakino, * vėles senolių ramino, * paskui save eit vadino. – * Aleliuja...

13 Sveikas, Karaliau šviesybės, * Viešpatie didžios galybės, * gelbėk ir mus iš tamsybės! – * Aleliuja...

14 ŠVENTUOJU PRISIKĖLIMU * duok mums kalčių atleidimą, * tegul ir mus džiaugsmas ima! – * Aleliuja...

Nuo Šeštinių iki Sekminių paskutinis posmas pradedamas:

ŠVENTUOJU DANGUN ŽENGIMU..., o per Sekmines – ŠVENTOS DVASIOS ATSIUNTIMU...

LM 1996, p. 529.