maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

KĖLĖSI VIEŠPATS iš kapo, * atpirkęs mus visus. * Jėzau, Karaliau mūs brangus, * skamba Tau linksmai * šios giesmės garsai: * Tu žemėj lengvini vargus. – * Aleliuja...

2 Meilė Tau, Jėzau, liepsnoja * štai mūs menkoj širdy. * Tavo mirties auka didi: * sielas pavergei, * meilę uždegei, – * į laimę amžiną vedi. – * Aleliuja...

3 Viešpatie, Meile didžioji, * kas išmatuos Tave! * Prikeli viltį širdyje: * žmones linksmini, * laimę atneši, – * Tu mūsų lauki danguje. – * Aleliuja...

LM 1996