maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

PAKLAUSYKITE TIKTAI: * giesmes gieda angelai! * Piemenims skelbia paslaptį dangus: * „Gimė Atpirkėjas jūs, * žadėtas pranašų“.

2 Ten, kur kvietė angelai, * bėgo piemenys mielai. * Rado jie Betliejaus miestelyje, * šaltame tvartelyje, * gimusį Kūdikį.

3 Iš dangaus atėjęs jis ­ * kas jam rūmus pastatys? * Nebėra net lopšelio jam kuklaus, * ėdžios gyvulių priglaus * visatos Viešpatį.

4 Amžiais stebins žemę vis * jo gimimo paslaptis. * Marija, Dievo veikimu šventu * tapus Motina, kartu * Mergelė neliesta.

5 Išsipildė šiandien tai, * ką vaizdavo pranašai. * Sakė jie, kad Aarono rykštė leis * lapelius ir žiedą skleis, * ir vaisių užaugins.

6 Džiaugsmas netelpa širdy, * Dievą kalbantį girdi: * „Taip labai aš gėriuosi Sūnumi, * štai jis tapo žmogumi, * klausykit jo visi“.

7 Dievo darbas nuostabus ­ * jam garbė per amžius bus * danguje, Dieve Tėve, ir Sūnau, * ir Dvasia Šventoji, Tau * garbė Trejybėje!

LM 1996