maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

KALVARIJOS KALNAI: X vieta. Pas Erodą ♫

ŽYMĖS:

GARBINAME TAVE...

K. Gerasis Viešpatie Jėzau, * Piloto pas Erodą nusiųstas, * to niekingo karaliaus paniekintas ir išjuoktas, * pasigailėk mūsų! 

A. Pasigailėk mūsų, Viešpatie, * pasigailėk mūsų!

Melskimės. * Jėzau, Amžinoji Išmintie! * Tu leidaisi apvelkamas paniekos rūbu * ir tartum kvailas išjuokiamas nedoro karaliaus; * neduok, meldžiame, mums susivilioti šio pasaulio gudrybe, * kuri Tavo akims yra tikra paikystė, * bet mokyk mus dangiškosios išminties * ir padėk mums pasiekti Tave. * Tu, būdamas Dievas, * su Tėvu ir Šventąja Dvasia gyveni ir viešpatauji per amžius. – A. Amen.

Tėve mūsųSveika, MarijaGarbė Dievui.


(Melodija – „Atmink, krikščioni“)

VALANDĄ TREČIĄ MINIA susirinkus * rėkė, grūmojo ir šaukė aplinkui: * „Ciesoriui skųsim, jei šitą paleisi, * mirt nenuteisi!“

2 Klausė Pilotas: „O kuo prasikaltęs?“ * Ir nė mažiausios neradęs jo kaltės, * rykštėmis plakti jį liepė smarkiausiai, * mušti nuožmiausiai.

3 Budeliai pynė erškėčių vainiką, * juo vainikuoti jiems Jėzų patiko; * sveikino Kristų, karalium vadino, * skaudžiai kankino.

4 Kai tik pamatė jį taip iškankintą, * tuoj sugalvojo juo minią graudinti: * Jėzų Pilotas prieš žmones pastatė * ir taip pasakė:

5 „Štai jūs valdovas, – štai jūsų karalius...“ * Žmonės atsakė: „Duok jį mūsų valiai! * Mes jo nekenčiam, jis turi numirti! * Kryžių jam skirki!“

6 Taigi Pilotas, visai nusiminęs, * Jėzų vėl klausė, vidun pavadinęs: * „Ar tu karalius? Sakyk man teisybę, * gelbėk gyvybę.“

7 „Klausi patsai to, ar kas tau pasakė?“ – * „Taip, aš – karalius“, – jam Viešpats atsakė. – * „Betgi karalius ne iš šio pasaulio, * tai – ne apgaulė!“

8 „Aš toks karalius, kuris skelbia tiesą, * duoda ramybę, gyvenimo šviesą. * Jeigu tu nori atrasti ramybę, * sieki teisybės.“

9 Priešus pašaukęs, vėl sėdos valdovas, * ištarmę skelbė, rankas nusiplovęs: * „Imkit ir bauskit, kad jums nusikalto; * aš čia nekaltas.“

10 Broliai, atminkim, ką Jėzus kentėjo, * kai šventą kraują jisai už mus liejo, – * kaip jį sugavę baisiausiai kankino, * kol numarino.