maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

KALVARIJOS KALNAI: IX vieta. Pas Pilotą ♫

ŽYMĖS:

GARBINAME TAVE...

K. Gerasis Viešpatie Jėzau, * pas Romos ciesoriaus vietininką Pilotą atvestas, * jam neteisingai apskųstas, * bet Piloto nekaltu pripažintas, * pasigailėk mūsų! 

A. Pasigailėk mūsų, Viešpatie, * pasigailėk mūsų!

Melskimės. * Viešpatie Jėzau Kristau, * Tu nesipriešinai po teismus vedžiojamas * ir tylėjai, nekaltas skundžiamas. * Padėk mums savo malone, * kad be kalčių nueitume į Tavo teismą. * Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. – A. Amen.

Tėve mūsųSveika, MarijaGarbė Dievui.


(Melodija –„Atmink, krikščioni“)

KAI JAU PILOTAS NEBESUGALVOJO, * ką bedaryti toj Jėzaus byloje, * jam netikėtai mintis sušvytėjo * rasti teisėją.

2 Iš Galilėjos karalius atvyko, * buvęs jo draugas; dabar juodu pykos. * Proga puikiausia atgauti draugystę * ir bičiulystę.

3 Nusiuntė Jėzų į Erodo rūmus – * ten, kur tas laukė, sukvietęs didžiūnus. * Džiaugės karalius – norėjo išvysti * garsųjį Kristų.

4 Priešai apstoję jį skųsti pradėjo: * „Kiršina tautą nuo pat Galilėjos“. * Erodas skundų nemėgo žiūrėti – * geidė viešėti.

5 Jėzų išvydęs, tuoj ėmė prašyti, * kokį stebuklą jiems čia padaryti. * Bet Atpirkėjas nė neprakalbėjo – * lyg negirdėjo.

6 Čia tad nedoras karalius įpyko * ir prie daugybės savųjų didikų * liepė juokingu rūbu jį apvilkti, * bepročiu skelbti.

7 Šitaip išjuokę, kaip tik bemokėjo, * siuntė Pilotui atgal Atpirkėją. * Tądien Pilotas ir Erodas vėlei * tapo bičiuliai.

8 Broliai, atminkim, ką Jėzus kentėjo, * kai šventą kraują jisai už mus liejo, * kaip jį sugavę baisiausiai kankino, * kol numarino.