maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

 

KALVARIJOS KALNAI: XV vieta. Simonas Kirenietis padeda nešti kryžių ♫

ŽYMĖS:

GARBINAME TAVE...

K. Gerasis Viešpatie Jėzau, * dėl mūsų, nusidėjėlių, kryžiumi apsunkintas * ir Simono Kireniečio nenoromis pavaduotas, * pasigailėk mūsų! 

A. Pasigailėk mūsų, Viešpatie, * pasigailėk mūsų!

Melskimės. * Tavo, Viešpatie, kančia * mus teapsaugo nuo visokių nuodėmių, sutepančių sielą; * tegina nuo ligų, varginančių kūną; * testiprina sunkumuose, skausmuose bei nuliūdimuose. * Savo sunkiu kryžiaus nešimu * išgelbėk mus nuo visokio blogio * ir suteik kūno bei sielos sveikatą. * Pasitikėdami Tavo gerumu, * to meldžiame Tave, brangusis Išganytojau! * Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. – A. Amen.

Tėve mūsųSveika, MarijaGarbė Dievui.


(Melodija – „Atmink sau, o siela mano“)

JĖZUS VAITOJO, verk ir tu, * atmink, kiek iškentė kančių * nuo sodo kruvinos maldos * lig paskutinės valandos.

2 Kraujo lašai šventam veide * jam išsipylė prakaite; * kiek buvo baimės širdyje * toje siaubingoj naktyje.

3 Iš rūbų buvo išvilktas * ir kuo skaudžiausiai nuplaktas; * baisias kentėjo jis kančias, * kad nusidėję esam mes.

4 Dygų vainiką ant galvos * uždėjo jam dėl pajuokos; * į veidą spjaudė, į akis: * žiūrėjo, ką gi atsakys.

5 Jėzus tylėjo spjaudomas, * nesakė nieko daužomas, * kad jo kantrybe sektume, * kalčių nebedarytume.

6 Kryžių sunkiausią dėjo jam * lyg piktadariui, lyg kaltam; * žemiau Barabo statė jį, * aną paleido, teisė šį.

7 Nešė jis kryžių klupdamas, * mus į dorybę kviesdamas; * kad be kalčių mes būtume * ir amžinai nežūtume.

8 Mirė lyg koks piktadarys * mūs mylimasis Kankinys. * Atvertu šonu po mirties * parodė meilę jis širdies.

9 Kas apsakytų visa tai, * ką Jėzus iškentė tenai, * kada per vargą ir skausmus * iš pragaro vadavo mus.

10 Nieks negalės to padaryt – * visų vargų jo suskaityt... * Geriau ne juos skaičiuokime, * o nuopelnais naudokimės.

11 Jėzų mylėkim iš širdies, * kiek mūsų jėgos beišneš; * aukokim norus jam kilnius, * aukokim vargą ir džiaugsmus.

12 Jėzau, priimki mūs visus * žodžius ir darbus, ir jausmus. * Kas esame, ką turime, * Tau viską mes aukojame.