maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

KALVARIJOS KALNAI: Baigiamosios giesmės ♫

ŽYMĖS:

KARALIENE MALONINGA, * Kalvarijoj stebuklinga, * išgirski Tu mus prašančius; * malonių Tavo trokštančius.

2 Guodi visus ir globoji, * malone šelpt nenustoji; * globoki mus, vargšus vaikus, * Tavim taip pasitikinčius.

3 Kas tik Tave čia maldavo, * išmeldė malonių Tavo. * Išgelbėjai Tu visados * kiekvieną, spaudžiamą bėdos.

4 Tavo malone ligoti * yr nuo ligų išvaduoti; * šlubi, raiši, kurti, akli * pagalba Tavo stebisi.

5 Būk visada Žemaitijoj * tarsi savoj viešpatijoj. * Globok, padėk čia Tu visiems, * kaip savo kūdikiams tikriems.

6 Veski tieson klystančiuosius, * meilėj laikyk tikinčiuosius; * padėki nugalėt vaidus, * klaidas ir nesutikimus.

7 Gink mus nuo velnio žabangų, * permaldauk Tu Jėzų brangų. * Naikink visas kaltes piktas, * padėki mesti jų vietas.

8 Pragaro dvasių piktybę * tolinki savo galybe. * Tu daugel mums padėt gali, * nes Jėzaus Motina esi.

9 Atvaizde šiam stebuklingam * šlovint Tave leisk garbingą. * Tavęs kas šaukias reikale, * visus laikyki širdyje.

10 Mums išprašyk atleidimą * visų mūs nusidėjimų. * Padėki nenustot vilties * regėti Dievą po mirties.


DANGAUS KARALIAUS MOTINA švenčiausia, * iš kūrinijos tu pati skaisčiausia! * Imk garbę, šlovę iš žmonių kaltųjų, * tau paklusniųjų.

2 Tu mūsų kraštą visada mylėjai, * jį savo garbei skirti panorėjai: * garsingą vietą padarei šventove * jau nuo senovės.

3 Esi laiminga, žeme Kalvarijos, * kuriai apreikšta sopuliai Marijos * ir Jėzaus kančios prie kelių ir vietų, * kraujas kur lieta.

4 Tegul Žemaičių žemė giesmes gieda, * tegul iš džiaugsmo ašaros jai rieda: * globa Marijos ją kasdieną lydi — * meilė jos didi.

5 Tegul šventojoj žemėj džiaugsmas skamba, * nes čia kiekvienas sau malonių randa * garsiam stebuklais atvaizde Marijos, * rojaus lelijos.

6 Visi sužino, kas tik čia atvyksta, * kiek daug stebuklų nuostabių įvyksta, * kiek čia visokių kenčiančių, ligonių * gauną malonę.

7 Užtark, Marija, mus pas savo Sūnų – * mylėti trokštam jį dvasia ir kūnu; * padėk mums kalčių atleidimą gauti * ir jam tarnauti.

8 Mums leisk pagerbti tavo vardą brangų. * Jis mus tesaugo nuo visų žabangų – * nuo bado, maro ir karų baisiųjų, * metų piktųjų.

9 Gyviesiems žemėj išprašyk sveikatą, * o mirusiesiems – rojaus laimės vietą; * tegul nė vienas amžinai nežūna, * kas tik čia būna.

10 Tegul kiekvienas gauna, ko tik prašo, * te tavo meilė jam malonę neša; * tegul sugrįžta visi suraminti * ir atgaivinti.

11 Te tavo vardą, jo didingą šlovę * plačiai paskelbia šitoji šventovė. * Tegul per amžius giesmės čia netilsta, * balsas neilsta.


MIELIAUSIAS JĖZAU, dėl manęs sužeistas, * Tu gydai sielas, net numirt pasmerktas. * Vien stebėtis lieka: neimi Tu nieko – * dar užmoki dangum.

2 Nors aš toks menkas, bet išpuikęs buvau, * Tave geriausią lyg nieku vis laikiau. * Tu nori padėti man išsigelbėti, * bet Tavęs neklausiau.

3 Geriau pražūti pragare – taip maniau; * negeras buvęs, aš klaidų netaisiau. * Kurgi pasidėsiu, jei tuoj nepradėsiu * atgailaut už kaltes?

4 Nebus jau metas, kai mirtis nusives, * kai pamatysiu prakeiktąsias dvasias; * kad ir susiprasiu – laiko neberasiu, * kai dangus užsivers.

5 Dabar jau aišku, kas man rezga pinkles, * kas žada laimę, o nelaimėn nuves; * pragaro piktieji, kipšai nelabieji * užriša man akis.

6 Netyros mintys, netvarkingi jausmai, * šmeižimai, kerštai, pikti išjuokimai – * tai nusikaltimai ir nusižengimai; * jais Tave vis žeidžiau.

7 Jaučiu aiškiausiai: bemaž nepražuvau, * bausmės juk vertas daugel kartų buvau; * Marija užstojo ir mane globojo, * kad nežūčiau visai.

8 Jei negailausiu – kaltės teisman nueis, * ir jų man Dievas tenai nebeatleis. * O, kokia bus bėda: aš turėsiu gėdą * dėl slapčiausių darbų.

9 Neišdrįstu aš prie Tavęs artintis, * mane kankina nuolat baimės mintis. * Daugel kartų grįžęs, vis kaliau prie kryžiaus * aš Tave nuodėmėm.

10 Bet nors kalčiausias aš einu prie Tavęs, * vien to tetrokštu, kad nuplautum kaltes. * Muštis į krūtinę – viltis paskutinė, * Jėzau, tik Tavyje.

11 Švenčiausias Kraujas tenuplaun bjaurumus, * tesunaikina pragaro gudrumus. * Blogis tepralaimi, siela tenueina * į dangaus linksmybes.


OI GRAŽUS GRAŽUS TOLIMASIS DANGUS...