maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

 

KALVARIJOS KALNAI: XVIII vieta. Jėzus kenčia ir miršta ant kryžiaus ♫

ŽYMĖS:

GARBINAME TAVE...

K. Gerasis Viešpatie Jėzau, * prie kryžiaus prikaltas * ir savo brangiausiąjį Kraują už mus liejęs, * pasigailėk mūsų! 

A. Pasigailėk mūsų, Viešpatie, * pasigailėk mūsų!

K. Gerasis Viešpatie Jėzau, * ant kryžiaus tarp piktadarių iškeltas ir išjuoktas, * tulžimi su actu girdytas * ir tris valandas neapsakomai kentėjęs, * pasigailėk mūsų! 

A. Pasigailėk mūsų, Viešpatie, * pasigailėk mūsų!

K. Gerasis Viešpatie Jėzau, * tris valandas merdėjęs, * savo sielą Dievui Tėvui už mus, nusidėjėlius, pavedęs, * paskui nuleidęs galvą ir miręs, * pasigailėk mūsų! 

A. Pasigailėk mūsų, Viešpatie, * pasigailėk mūsų!

Melskimės. *  Gyvenk su mumis, brangusis Jėzau, * ir padaryk, kad mes Tave tikrai mylėtume, * Tavęs klausytume, Tau patiktume * ir nueitume ten, * kur Tu drauge su savimi nusivedei ant kryžiaus kentėjusį nusikaltėlį. * Užtariant Švenčiausiajai Tavo Motinai, * šventiesiems apaštalams Petrui ir Pauliui bei visiems šventiesiems, * to prašome Tave, * kuris gyveni ir viešpatauji per amžius. – A. Amen.

Tėve mūsųSveika, MarijaGarbė Dievui.


(Melodija –„Šviesa pasaulio viso“)

LIEKIM AŠARAS VISI – * graudžiai verkim širdimi: * Jėzus Kristus jau miręs, * tiek piktybių patyręs.

2 Kniūpsčia žemėn pulkime, * Jėzui garbę duokime! * Saulė gedulu dengia * visą žemę ir dangų.

3 Veidas visas kruvinas, * sudaužytas, mėlynas – * veidas Jėzaus mieliausio, * Atpirkėjo brangiausio.

4 Kas pridarė tiek skaudžių * jo šventam veide žaizdų? * Tai darbai mūs kaltybių, * kruvinų neteisybių.

5 Kniūbsčia žemėn pulkime, * Jėzaus veidą gerbkime, * dėlei mūs sužalotą, * taip žiauriai nuniokotą.

6 Kaip galva jo sužeista, * vien dygliais apipinta: * ji visa subadyta, * sumušta, sudaužyta.

7 Kas pridarė tiek skaudžių * jo šventoj galvoj žaizdų? * Tai darbai mūs puikybės, * nežabotos tuštybės.

8 Kniūbsčia žemėn pulkime, * šentą galvą gerbkime, * už mumis vainikuotą, * erškėčių sužalotą.

9 Kas jam perdūrė rankas? * Kas ištampė šitaip jas? * Kas gi kojas jo kalė? * Kas taip davė sau valią?

10 Pripažinkim atvirai – * juk tai mūsų vis darbai; * blogos mintys ir žodžiai * jo rankas, kojas skrodė.

11 Ko neverkia mūs širdis? * Ko šalta ji lieka vis? * Ar lig šiol nesupratom? * Jėzaus meilės nematom?

12 Kniūbsčia žemėn pulkime, * Jėzui garbę duokime! * Saulė gedulu dengia * visą žemę ir dangų.