maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

 

KALVARIJOS KALNAI: I vieta. Paskutinė vakarienė ♫

ŽYMĖS:

K. GARBINAME TAVE, * Viešpatie Jėzau Kristau, * ir šloviname Tave, * kad šventuoju kryžiumi atpirkai pasaulį. 
A. Pasigailėk mūsų! (Taip ir prie kiekvienos vietos.)

K. Gerasis Viešpatie Jėzau, * per Paskutinę vakarienę įsteigtu Švenčiausiuoju Sakramentu * atidavei mums save kaip maistą * ir jame palikai mūsų atpirkimo ženklą, – * pasigailėk mūsų! 
A. Pasigailėk mūsų, Viešpatie, * pasigailėk mūsų!

Melskimės. * Viešpatie Jėzau Kristau, * Švenčiausiuoju Sakramentu palikęs mums savo kančios atminimą, * išmokyk mus taip garbinti šventąsias Tavo Kūno ir Kraujo paslaptis, * kad galėtume nuolat naudotis atpirkimo vaisiais. * Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. – A. Amen.

Tėve mūsųSveika, MarijaGarbė Dievui.


(Melodija – „Mokė ilgai“)

DIEVE, MŪSŲ SUTVĖRĖJAU, * maloningas Atpirkėjau, * leisk Tave mums prisiminti, * Tavo meilę išpažinti.

2 Leisk atminti mums šiandieną * Tavo šventą vakarienę – * Vakarienę paskutinę; * visada ji mus graudina.

3 Nuolankumo tuokart mokei, * kad mes būtume kitokie, * nei pasaulio šio puikuoliai, * garbę mėgstantys turtuoliai.

4 Tavo pavyzdį atminsim, * pagal jį šventai gyvensim. * Te visi iš to pažįsta: * mokiniai mes esam Kristaus.

5 Tavo meilės atminimas * tegul neša sutarimą, * kad mylėtume viens kitą, * kaip mums Tavo įsakyta.

6 Leisk atminti Kūną-Kraują, * mūsų sieloms peną naują. * Sakramentas tai Švenčiausias – * palikimas mums brangiausias.

7 Čia auka nekruvinoji! * Ją mums ir dabar kartoji, * davęs naują kunigystę * savo šventajai tarnystei.

8 Ta Taurė, kurią Tu gėrei, * mums vartus dangun atvėrė; * šventas duonos Paplotėlis * mus gyvenimui prikėlė.

9 Palikai mums Testamentą – * savo Kūną-Kraują šventą. * Palikai mums savo žodį – * jis į dangų kelią rodo.

10 Dieve, mūsų Sutvėrėjau, * maloningas Atpirkėjau, * Tavo meilę atsiminę, * giedame susigraudinę.