maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

ŽYMĖS:

MARIJOS VARDAS lyg dangaus malonė, * aukštybėj skamba, aidi žemės kloniais. * Kilniajam vardui garbę atiduokim, * kuo nuoširdžiausiai giesmeles giedokim.

2 Marijai vardą Dievas pats parinko, * tas šventas vardas jai labiausiai tinka: * Aušros jis reiškia šviečiančią žvaigždelę * audringos jūros blaškomam laiveliui.

3 Jos šventas vardas – tai malonių jūra, * žmonijai laimę didelę sukūrė. * Jis tikinčiajam neša džiaugsmą brangų, * jis gina sielą nuo pikto žabangų.

4 Nors ir pagundos didelės užplūsta, * Marijos vardą tarki – ir pražūsta. * Čia pat bedugnė, betgi nenuslysi, * klaidus gal kelias, betgi nepaklysi.

5 Minutės skaudžios, kai mirtis artėja, * pabūgsta siela Dievo, mūs Teisėjo. * Marijos vardas ją tuomet ramina, * skaisčiausią viltį mirštančiam gaivina.

6 Marija, Dievo Motina, Mergele, * padėki sielai rast į dangų kelią. * Išmelsk mums laimės ten doriems žadėtos * ir su šventaisiais leisk Tavim žavėtis.

LM, 2022