maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Sveika, Marija, Dangaus lelija

ŽYMĖS:

SVEIKA, MARIJA, DANGAUS LELIJA! * Tu gailestinga ir maloninga. * Motin malonės, gelbėki žmones, * varguose skęstančius!

2 Nuo prispaudimo mus verksmas ima, * sunkioj nelaimėj slegiami baimės; * Motin brangiausia ir maloniausia, * neleiski mums pražūt!

3 Šviesi kaip saulė, apšviesk pasaulį: * šventa, garbinga, didžiai šlovinga, * pasigailėki, pas mus skubėki, * nušluostyk ašaras.

4 Dažnai mes klystam ir nebedrįstam * daug nusidėję melst Atpirkėją: * tu tiktai viena lieki šiandieną * paguoda ir viltis.

5 Nieks neprapuolė, kas tavęsp puolė, * nors nusidėjo, rado gynėją: * ir mes verksmingi ir nelaimingi * tavęs nūn šaukiamės.

6 Štai vaikai tavo ilgai dejavo – * jie tavęs prašo malonės lašo: * išgirsk meldimą ir apgynimą * atsiųski kuo veikiau!

LM, 2022